Všeobecné obchodné podmienky cestovnej kancelárie Faveo s.r.o.

Platné od 21.11.2019

 

Obchodné meno:     Faveo s.r.o.
Sídlo:                         Beňadická 20, 851 06 Bratislava
Zápis v OR:              OS Bratislava I, Oddiel Sro , vložka č. 28975/B
ICO:                           36249254
Štatutárny orgán:     PhDr. Adriána Sladovníková, konateľka

 

(ďalej len „Faveo“ alebo „CK“)

 

Nižšie uvedené všeobecné obchodné podmienky obsahujú :

 

A.     Všeobecné obchodné podmienky predaja leteniek

B.     Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania ubytovania

C.     Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania poistenia, víz, parkovacích kariet, transferov a iných služieb

D.     Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania zájazdov

E.     Všeobecné obchodné podmienky predaja zájazdov

F.     Všeobecné obchodné podmienky zabezpečenia spojených služieb cestovného ruchu

G.     Spoločné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok platných pre predaj leteniek, ubytovania, zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu a sprostredkovania poistenia

 

(ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“)

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti vznikajúce pri poskytovaní služieb Faveo fyzickým a právnickým osobám (fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o službu a/alebo ktorej CK poskytuje službu ďalej aj „klient“).

 

 1. VOP sa riadia všeobecne záväznou právnou úpravou, vrátane zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o zájazdoch“). Tento zákon presne definuje pojem Zájazd a Spojená služba cestovného ruchu (ďalej SSCR). Faveo sprostredkúva predaj samostatných služieb cestovného ruchu (letenky, hotely, transfery, víza, poistenie a pod.) ako aj zabezpečuje predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu ako SSCR. V súvislosti s predajom Zájazdov vystupuje Faveo ako sprostredkovateľ predaja medzi klientom a cestovnou kanceláriou, ktorá obstaráva zájazd.

 

 1. VOP sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi Faveo a klientom (bez ohľadu na skutočnosť, či zmluva bola uzatvorená písomne), pričom platí, že ak zmluva bola uzatvorená písomne a obsahuje ustanovenia odlišujúce sa od ustanovení VOP, majú prednosť ustanovenia v zmluve. Písomne uzavretú zmluvu možno meniť výhradne písomnou formou.

 

 1. Klient odoslaním objednávky, vykonaním rezervácie a/alebo uzatvorením zmluvy s Faveo zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP platnými k danému dňu a súhlasí, aby sa práva a povinnosti klienta a CK nimi riadili.

 

 

A – Všeobecné obchodné podmienky predaja leteniek

 

I.     Definície

 

 1. REZERVÁCIA – elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme a v systéme konkrétneho leteckého dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informácie o cestujúcom – meno, priezvisko, dátum narodenia (pri batoľatách, deťoch, mládežníkoch, študentoch a senioroch), pohlavie, presný časový a geografický itinerár – plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch. Môže obsahovať aj špeciálne požiadavky klienta o rezervácii konkrétneho sedadla, pokiaľ takúto službu letecká spoločnosť na danej linke umožňuje, inak je možné takéto služby rezervovať až pred odletom na check-in.

 

 1. SKUPINOVÁ REZERVÁCIA – rezervácia s minimálnym počtom cestujúcich 10 osôb s výnimkou batoľát.

 

 1. LETENKA – kúpna zmluva uzatvorená medzi klientom a leteckým prepravcom o leteckej preprave cestujúceho – klienta, resp. Jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie. Momentom zaplatenia za letenku klient automaticky uzatvára kúpnu zmluvu s leteckým prepravcom a tým vyjadruje súhlas s podmienkami dopravy tohto prepravcu. Všeobecné podmienky dopravy leteckých prepravcov, členov IATA (Medzinárodná asociácia leteckých prepravcov) tvoria prílohu týchto podmienok. Faveo pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký prepravca. Klient si je vedomý skutočnosti, že CK ako sprostredkovateľ nezabezpečuje leteckú dopravu a ani služby s nou súvisiace a z tohto dôvodu CK nenesie zodpovednosť za riadne a včasné zabezpečenie leteckej dopravy, za poskytnutie služieb s tým súvisiacich, za prípadné spôsobenie úrazu, ochorenia, či inej ujmy na zdraví, za poškodenie, stratu či inú ujmu na majetku klienta, či akúkoľvek inú škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s leteckou dopravou.

 

 1. ELEKTRONICKÁ LETENKA – údaj v elektronickom systéme leteckých spoločnosti, v ktorom sú bezpečne uložené všetky detaily letu. Elektronickú letenku nie je potrebné mat so sebou na check-in pred odletom. Faveo odporúča mat potvrdenie o elektronickej letenke pred odletom na letisku pri sebe.

 

 1. PAPIEROVÁ LETENKA – letecká dopravná cenina vystavená na meno cestujúceho, ktorú je potrebné mať vždy pred odletom fyzicky so sebou a predložiť ju na check-in.

 

 1. BOARDING PASS/PALUBNÝ LÍSTOK – doklad, vytlačený po vykonaní check-in alebo vydaný pri airport check-in na letisku, ktorý je potrebné fyzicky mať so sebou vždy pri odlete. Je výsledkom zaregistrovania sa na príslušný let. Bez palubného lístka bude cestujúcemu odopretý nástup na cestu a poskytnutie prepravných služieb podľa prepravnej zmluvy. Letecký prepravca môže povoliť nástup na palubu, pokiaľ sa cestujúci preukáže platným palubným lístkom v mobilnom zariadení. Na palubnom lístku je spravidla uvedený čas, kedy sa nástup do lietadla uzatvára (Gate closes). Po uzatvorení nástupu do lietadla už nie je cestujúcim, dovolené na palubu lietadla vstúpiť.

 

 1. CENA LETENKY – cena prepravných leteckých služieb

 

 1. LETISKOVÉ POPLATKY – poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v dobe odletu. Zvyčajne sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným – cenou letenky. V niektorých prípadoch sa však letiskové poplatky platia priamo na letisku. (najmä niektoré krajiny Ázie, Afriky a Južnej Ameriky).

 

II.     Podmienky a spôsob rezervácie

 

 1. Faveo používa na rezervácie leteniek a niektorých iných produktov rezervačný systém Amadeus a Galileo, prostredníctvom ktorého má klientovi možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa klientom zadaných požiadaviek (miesto odletu do požadovanej destinácie, dátum odletu, miesto návratu, dátum odletu…) a zároveň mu na vyhovujúcom vybranom spojení miesto zarezervovať. Túto službu poskytuje Faveo bezplatne a preto na túto službu nie je možné uplatňovať žiadne reklamácie.
 2. Klient uskutoční objednávku letenky a súvisiacich služieb osobne v prevádzke Faveo, prostredníctvom emailu alebo telefonicky (v takom prípade klient potvrdí telefonickú objednávku mailom najneskôr do 24 hodín. V prípade, že telefonická objednávka nie je potvrdená mailom do 24 hodín, Faveo nie je povinný zabezpečiť letenku a súvisiace služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.), prostredníctvom online rezervačného systému na webovej stránke letileti.sk kde si klient môže vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa ním zadaných požiadaviek (miesto odletu do požadovanej destinácie, dátum odletu, miesto návratu, dátum odletu…) a zároveň si vybrané miesto zarezervovať.
 3. Klient ktorý vykoná objednávku leteckej dopravy a súvisiacich služieb prostredníctvom on-line rezervačného systému alebo výberom z ponuky CK (e-mailom, telefonicky, osobne), takouto objednávkou súčasne vyjadruje bezvýhradný súhlas s VOP. CK podľa požiadavky klienta vytvorí rezerváciu, ktorá je platná do termínu stanoveného CK, resp. leteckou spoločnosťou. Súčasťou potvrdenia rezervácie zaslanej e-mailom alebo iným dohodnutým spôsobom sú najmä údaje o objednanej leteckej doprave, súvisiacich službách, dopravcovi, cene, prípadne informácie o poplatkoch za zrušenie letenky, za zmeny a pod. Počas doby rezervácie je klient povinný letenku zaplatiť. Úhrada rezervácie letenky je podmienkou vystavenia letenky.
 4. Klient berie na vedomie, že do uhradenia celkovej ceny ešte nevystavenej letenky, prípadne ďalších s tým spojených služieb, letiskových, palivových a iných poplatkov, odmeny za sprostredkovanie a pod. nie je potvrdenie rezervácie pre CK záväzné a klient rešpektuje, že môže dôjsť k zmenám v rezervácii, k zmene celkovej ceny letenky, prípadne súvisiacich služieb, pričom zmena ceny je plne v kompetencii leteckej spoločnosti a CK nie je oprávnená túto skutočnosť ovplyvniť.
 5. Rezervácia je vždy platná v ten istý deň ako bola vytvorená. Cena letenky, ktorú potvrdí rezervačný systém pri ukončení rezervácie je garantovaná len do dňa, do ktorého ho letecká spoločnosť takto v systéme garantuje. Faveo si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za pôvodnú cenu letenky nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby alebo z dôvodu, že letecká spoločnosť medzičasom zmenila podmienky tarifu, alebo zmenila, či úplne zrušila pôvodný tarif bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody vzniknutej klientovi.
 6. Je nutné, aby boli klientom všetky osobné údaje zadané CK pravdivo a správne. Tieto údaje slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo miles and more karty, kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený osobne, telefonicky, alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. Faveo si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá, alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. Dodaním údajov a dokončením rezervácie klient vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si Faveo vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade Faveo nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.
 7. Klient je povinný po vystavení letenky skontrolovať, či údaje na letenke zodpovedajú skutočnosti. Prevzatím letenky klient výslovne potvrdzuje, že ešte pred uhradením letenky informoval dopravcu (aj prostredníctvom CK o svojich špecifických požiadavkách na prepravu) napr. o preprave zvierat, nadrozmerných predmetov, zbraní, cenných predmetov, o požiadavke na asistenciu pre hendikepovaných cestujúcich, špecifických požiadavkách týkajúcich sa stravy a pod. Klient berie na vedomie, že tieto služby môžu podliehať špecifickým podmienkam dopravcu a nemusia byť potvrdené na všetkých letoch;
 8. Úhradou celkovej ceny klient potvrdzuje, že mu zo strany Faveo boli poskytnuté všetky potrebné informácie súvisiace s leteckou dopravou a letenkou a že bezvýhradne akceptuje zmluvné a prepravné podmienky zvoleného dopravcu. Klient je povinný sa s podmienkami dopravcu oboznámiť. Letenky sú vystavované v závislosti od podmienok jednotlivých leteckých spoločností. CK je povinná vystavenie letenky (prípadne iných cestovných dokladov) po úhrade celkovej ceny zabezpečiť a letenku klientovi odovzdať alebo zaslať v dohodnutom termíne. Letenky sú vystavované v elektronickej podobe, preto je možné ich obratom po vystavení zaslať klientovi e-mailom. Klient si je vedomý skutočnosti, že po vystavení letenky podliehajú všetky ním požadované zmeny a storná tarifným podmienkam danej letenky a prepravným podmienkam dopravcu a všetky jeho návrhy na zmenu alebo zrušenie zmluvného vzťahu je možné riešiť iba spôsobom, ktorý umožňujú prepravné podmienky konkrétnej leteckej spoločnosti. Každá letenka má svoje individuálne podmienky týkajúce sa zmeny a storna stanovené dopravcom. Klient je povinný informovať sa na možnosť zmeny a storna letenky pred uhradením a vystavením letenky, je však možné informovať sa aj po úhrade letenky.
 9. Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky, podliehajú všetky zmeny a stornopodmienky tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred úhradou a pred vystavením letenky. Faveo si za prípadné zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok 30,–eur za osobu a zmenu.
 10. v prípade klientom iniciovanej zmeny dátumu letu, zmeny trasy a pod. má dopravca právo požadovať od klienta okrem poplatku za zmenu aj doplatok do aktuálnej ceny letenky, vrátane palivových a letiskových poplatkov ku dňu zmeny, pričom zmeny je možné vykonať výlučne u dopravcu alebo prostredníctvom CK;
 11. Ak sa klient nachádza v zahraničí a má záujem zmeniť svoj spiatočný let, je možné tak uskutočniť aj priamo v leteckej spoločnosti.
 12. Ak dopravca umožňuje zmenu/storno letenky, žiadosť o zmenu či storno letenky je nutné zaslať e-mailom najneskôr 24 hodín pred odletom, ak dopravca neurčuje inak. V urgentnej situácii je nutné tak bezodkladne urobiť telefonicky na Hotline linke, pričom uvedenú skutočnosť je potrebné následne potvrdiť emailom; storno ďalších doplnkových služieb týkajúcich sa letenky sa riadi podmienkami dopravcu. Pokiaľ klient žiada o storno menej ako 24 hodín pred odletom, alebo potom ako nestihol odlet tzv. no show,  spravidla možno leteckú spoločnosť požiadať len o vrátenie letiskových poplatkov. Je plne v jej kompetencii, či žiadosti vyhovie. Storno letenky je možné len počas otváracích hodín spoločnosti Faveo, na základe písomnej žiadosti a/alebo vyplneného, podpísaného a včas doručeného storno formulára. Pri stornovaní už vystavených leteniek bude klientovi okrem poplatku za vystavenie letenky, ktorý je nerefundovateľný, účtovaný administratívny poplatok vo výške 30,–eur za každú letenku a všetky letenky nízkonákladových leteckých spoločností. Tento poplatok bude klientovi účtovaný aj v prípade, ak letecká spoločnosť pri nerefundovateľnej letenke vráti sumu letiskových poplatkov a tiež v prípade, že klient bude stornovať letenku, ktorej lety zmenila, alebo zrušila letecká spoločnosť. Tieto poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou.
 13. Pokiaľ je dôvodom storna letenky závažný dôvod (úmrtie blízkeho príbuzného, vážny zdravotný stav, hospitalizácia),  Faveo odporúča aby klient spolu so storno formulárom doručil tiež podklady (originál úmrtného listu, lekársku správu v anglickom jazyku, atď. ). Tie  spolu s jeho žiadosťou o storno budú zaslané leteckej spoločnosti, ktorá môže prípad individuálne posúdiť a klientovi vrátiť sumu nad rámec oficiálnych odmienok. Faveo neručí za individuálny postup v daných prípadoch a vrátenie zvýšenej sumy. V prípade, že klient požadované doklady nedodá, Faveo neručí za to, že u leteckej spoločnosti bude o individuálne posúdenie žiadané. Po doručení kompletných podkladov (storno formulára, a prípadne zdravotnej správy v anglickom jazyku, úmrtného listu) prebehne administratívne spracovanie v rámci Faveo  a u leteckej spoločnosti. Po vysporiadaní u leteckej spoločnosti táto poukáže peniaze Faveo. Klientovi bude zaslaný dobropis. Termín vrátenia je podmienený konaním tretej osoby- dopravcu resp. dodávateľa.  Vo všeobecnosti trvá celý proces približne 2 mesiace. V prípade, že klient žiada o individuálne posúdenie zo závažných dôvodov a dodá potrebné podklady, vybavenie storna môže trvať aj niekoľko mesiacov.
 14. V prípade, ze klient požiada o stornovanie letenky v deň jej vystavenia, a doručí žiadosť o storno a/alebo storno formulár ešte ten istý deň v čase otváracích hodín Faveo, bude mu okrem poplatku za vystavenie letenky, ktorý je nerefundovateľný, účtovaný aj administratívny poplatok vo výške 30,–eur na osobu. Následne je možné sumu použiť na zakúpenie novej letenky. Alebo vrátiť platbu späť na účet klienta. Klient s týmto postupom Faveo  vyjadruje svoj súhlas.
 15. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. (Výnimkou sú nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré zmeny umožňujú za poplatok) Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov. Letenku na meno klienta, ktorý nemôže letieť, je možné len stornovať. Storno sa riadi podmienkami stanovenými leteckou spoločnosťou.
 16. Na vybranom lete má klient možnosť si zarezervovať ďalšie doplnkové služby (napr. Poistenie storna, sedadlo v lietadle, špeciálny druh jedla, asistenciu/sprievod klienta a pod). V prípade, ak má klient záujem o zarezervovať ďalšie doplnkové služby a letecká spoločnosť rezerváciu povoľuje, je povinný o tom bezodkladne informovať CK najneskôr pri zadaní objednávky. Klient berie na vedomie, že špeciálny druh jedla a/alebo sedadlo musia byť vyžiadané najneskôr 72 hodín pred odletom. V prípade, že rezerváciu sedadla nie je možné previesť, klient tak môže urobiť až na check-in pred odletom. Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke v rezervačnom systéme Amadeus a Galileo. Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené a je potrebné, aby klient kontaktoval Faveo.

 

B – Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania ubytovania

 

I.     Úvodné ustanovenia

 

 1. Faveo sprostredkúva pre klienta možnosť uzavrieť zmluvu s vybraným poskytovateľom ubytovania a služieb s tým súvisiacich (ďalej aj „Zmluva o ubytovaní“). CK vystupuje vo vzťahu medzi klientom a poskytovateľom ubytovania len ako sprostredkovateľ pri uzatváraní Zmluvy o ubytovaní. Klient berie na vedomie, že uzavretím Zmluvy o ubytovaní vznikajú práva a povinnosti v súvislosti s ubytovaním klientovi a poskytovateľovi ubytovania. Všetky práva a povinnosti medzi klientom a poskytovateľom ubytovania sa riadia výhradne podmienkami poskytovateľa ubytovania
 2. Klient si je vedomý skutočnosti, že CK ako sprostredkovateľ nezabezpečuje ubytovanie ani služby s ním súvisiace a z tohto dôvodu CK nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú ujmu, spôsobenie úrazu, ochorenia či inej ujmy na zdraví, za poškodenie, stratu či inú ujmu na majetku klienta, inú stratu, výdavky akejkoľvek povahy či akúkoľvek inú škodu spôsobenú klientovi, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo na základe konania poskytovateľa ubytovania.
 3. Objednávka – rezervácia alebo záväzné objednanie ubytovania pre maximálne 9 osôb.
 4. Skupinová objednávka – rezervácia alebo záväzné objednanie ubytovania pre viac 10 a viac osôb.

 

II.     Podmienky a spôsob rezervácie

 

 1. Faveo disponuje rezervačnými systémami obchodných partnerov, prostredníctvom ktorých je možné klientovi vyhľadať aktuálne dostupné ubytovanie podľa zadaných požiadaviek (miesto pobytu, dátum príchodu, dátum odchodu, atd.) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom termíne ubytovanie záväzne zarezervovať (ďalej v tejto časti obchodných podmienok ako „Rezervácia“). Túto službu poskytuje Faveo bezplatne a preto na túto službu nie je možné uplatňovať žiadne reklamácie. Je nutné, aby boli všetky osobné údaje zadané agentovi pravdivo a správne. Tieto údaje slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. Faveo si u klienta môže pravdivosť údajov uvedených v Rezervácii telefonicky alebo emailom overiť. Klient je povinný skontrolovať si Rezerváciu v zaslanom potvrdení a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktovať spoločnosť Faveo písomne emailom alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa považuje aj nesprávne uvedené meno alebo priezvisko. V prípade, že si klient takto správnosť Rezervácie neskontroluje, Faveo nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli.
 2. Každá Rezervácia klienta bude považovaná za ponuku na uzavretie zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Klient potvrdením Rezervácie potvrdzuje, že si prečítal a oboznámil sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, so všetkou dokumentáciou a špeciálnymi podmienkami spojenými s príslušnou Rezerváciou a súhlasí s právami a povinnosťami v nich obsiahnutými.
 3. Klient uskutoční objednávku a/alebo uzavrie zmluvu o ubytovaní osobne v mieste prevádzky Faveo a/alebo prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. (v takom prípade klient potvrdí telefonickú objednávku e-mailom najneskôr do 24 hodín. V prípade, že telefonická objednávka nie je potvrdená mailom do 24 hodín, Faveo nie je povinný zabezpečiť objednávku a súvisiace služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak)
 4. Klient záväzne vykoná svoju objednávku ubytovania a súvisiacich služieb na základe ponuky CK (e-mailom, telefonicky, osobne), pričom akceptovaním ponuky CK súčasne vyjadruje bezvýhradný súhlas s VOP. Po prijatí objednávky a ak je to podľa podmienok poskytovateľa ubytovania potrebné, aj po jej potvrdení poskytovateľom ubytovania, CK potvrdí klientovi jeho objednávku s uvedením údajov o objednanom ubytovaní elektronickou formou na e-mail klienta alebo iným dohodnutým spôsobom (telefonicky, osobne v mieste prevádzky CK).
 5. Klient berie na vedomie, že do uhradenia celkovej ceny nie je potvrdenie objednávky pre CK záväzné a klient akceptuje, že môže dôjsť k zmenám. Zmluva medzi klientom a poskytovateľom ubytovania je uzatvorená uhradením celkovej ceny ubytovania prípadne aj iných súvisiacich služieb po overení platnosti rezervácie ubytovania. Uhradením celkovej ceny klient potvrdzuje, že mu zo strany CK boli poskytnuté všetky potrebné informácie.
 6. V prípade, ak podmienky poskytovateľa ubytovania vyžadujú uzavretie Zmluvy o ubytovaní v písomnej podobe, oznámi CK túto skutočnosť klientovi bez zbytočného odkladu po tom, ako poskytovateľ ubytovania potvrdí rezerváciu. Súčasne informuje klienta o dobe platnosti objednávky, počas ktorej je klient povinný uzavrieť písomnú zmluvu. Zmluva je uzavretá podpisom klienta, čím klient súčasne potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky relevantné informácie;
 7. Klient je zodpovedný za správnosť všetkých údajov poskytnutých spoločnosti Faveo. Klient sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky, ktoré vzniknú v prípade poskytnutia nesprávnych údajov. Titul, meno, dátumy narodenia detí sa musia zhodovať so zápisom uvedenom v cestovnom pase alebo/a občianskom preukaze. V prípade, že údaje v potvrdení Rezervácie nie sú správne, klient sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať

 

III.     Voucher – Poukaz

 

 1. Po uzavretí zmluvy (akceptácii objednávky a/alebo potvrdenia rezervácie poskytovateľom ubytovania) Faveo, vystaví a zašle klientovi ubytovací poukaz – voucher, ktorý obsahuje rezervačný kód a meno klienta. Predloženie je potrebné pre poskytnutie ubytovania a súvisiacich služieb, a klient je povinný sa ním preukázať;. Klient je povinný skontrolovať správnosť všetkých údajov na voucheri, pričom prevzatím voucheru klient správnosť údajov zároveň potvrdzuje
 2. Všetky zmeny a storná po vystavení vouchera, alebo uzavretí zmluvy o ubytovaní, sa riadia podmienkami vybratého poskytovateľa ubytovania
 3. V prípade zrušenia záväznej rezervácie, je klient povinný poukaz na ubytovanie, ktoré bolo zrušené bezodkladne Faveo vrátiť. V prípade, že klient takýto poukaz nevráti, je zodpovedný za jeho použitie resp. prípadné zneužitie.
 4. Faveo fakturuje klientovi cenu za počet záväzne objednaných nocí, bez ohľadu na počet nocí, ktoré boli v skutočnosti klientom využité. O podmienkach zaplatenia iba skutočne využitých nocí je klient povinný sa informovať v spoločnosti Faveo telefonicky alebo e-mailom. Ak klient odíde z ubytovacieho zariadenia skôr, niektoré ubytovacie zariadenia najmä v USA a Kanade, účtujú cenu ubytovania za všetky noci, ktoré boli objednané alebo dodatočný fixný poplatok k počtu nocí, ktoré boli v skutočnosti využité. Za účelom vyhnutia sa prípadným sporom o poplatkoch, klient je povinný zabezpečiť od ubytovacieho zariadenia písomné potvrdenie o dátume a čase odhlásenia sa a odchodu, pokiaľ klient odchádza z hotela skôr ako bol dátum uvedený na záväznej rezervácii.

 

IV.     Reklamácie

 

 1. Reklamácie týkajúce sa ubytovania je potrebné oznamovať okrem Faveo aj bezodkladne priamo hotelu resp. inému ubytovaciemu zariadeniu alebo dodávateľovi služieb priamo na mieste. Faveo nenesie zodpovednosť za problémy, ktoré mohli byť odstránené počas pobytu klienta pokiaľ o nich upovedomil ubytovacie zariadenie alebo dodávateľa služieb. Klient je povinný o každej reklamácii informovať Faveo do 28 dní odo dna kedy došlo k udalosti, ktorá viedla klienta k reklamácii a dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie.

 

V.     Povinnosti klienta

 

 1. Klient je povinný oznámiť CK svoje platné kontaktné údaje (ako aj ich zmenu) pre prípad oznámenia zmeny ubytovania či ďalších informácií. V prípade neplatnosti alebo neúplnosti oznámených údajov Faveo nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté klientovi v dôsledku neoznámenia aktuálnych údajov.
 2. Klient je povinný poskytnúť správne a úplné požadované údaje a včasne nastúpiť na ubytovanie, pričom klient je povinný uhradiť všetky dodatočné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytnutím nesprávnych údajov. Údaje cestujúcich sa musia zhodovať s údajmi v cestovnom pase alebo občianskom preukaze
 3. Klient je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred dňom nástupu na ubytovanie skontrolovať a zabezpečiť platnosť cestovných dokladov u seba aj ostatných ubytovaných osôb, overiť podmienky vstupu do cieľových aj tranzitných destinácií (najmä vstupné a vízové požiadavky), pričom CK ani poskytovateľ ubytovania nezodpovedajú za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s odmietnutím vstupu klienta či ďalších cestujúcich do krajiny alebo v súvislosti s odmietnutím odbavenia k preprave do takejto destinácie
 4. Klient je povinný zabezpečiť, aby klient a spolucestujúce osoby spĺňali zdravotné či iné požiadavky na cestu či pobyt vo všetkých tranzitných aj cieľových destináciách a aby disponovali potrebnými potvrdeniami;
 5. Klient akceptuje úhradu miestneho poplatku na mieste v zvolenom ubytovacom zariadení, pokiaľ sa úhrada na mieste vyžaduje
 6. Klient je povinný vopred oznámiť CK požiadavku na prítomnosť zvieraťa na izbe a akceptovať skutočnosť, ak vybrané ubytovacie zariadenie prítomnosť zvieraťa na izbe nepovoľuje
 7. Klient je povinný dodržiavať podmienky ubytovania určené poskytovateľom ubytovania a jeho pokyny

 

VI.     Zodpovednosť

 

 1. Faveo pri zabezpečovaní ubytovania koná a vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ. Z tohto dôvodu Faveo nenesie žiadnu zodpovednosť za osobnú ujmu, chorobu, škodu na majetku, inú stratu, výdavky akejkoľvek povahy, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z dôvodu konania ubytovacieho zariadenia alebo iného dodávateľa služieb.
 2. V určitých prípadoch ubytovacie zariadenie nie je schopné akceptovať potvrdenú rezerváciu. Faveo vždy vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby predchádzala situáciám uvedeným v predchádzajúcej vete. Pokiaľ takáto situácia nastane, Faveo bude hľadať všetky iné vhodné alternatívne riešenia tak, aby bolo klientovi poskytnuté ubytovanie minimálne v rovnakom štandarde a s čo najviac podobným umiestnením ako ubytovanie rezervované na základe Objednávky. Ak aj napriek vyvinutej snahe Faveo nemôže poskytnúť klientovi alternatívne ubytovanie podľa predchádzajúcej vety, avšak klient súhlasí s ubytovaním nižšej kvality, má klient právo na primeranú zľavu z ceny ubytovania. Pokiaľ klient nebude súhlasiť s ubytovaním nižšej kvality, má právo odstúpiť od zmluvy a budú mu vrátené všetky uhradené finančné prostriedky za Objednávku ubytovania.
 3. Faveo prehlasuje, že akékoľvek hodnotenia ubytovacích zariadení uvedených v informáciách o zariadeniach (napr. Hviezdičkové označenie) neboli vykonané a nemusia byť v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z.z., ktorú sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

 

VII.     Špeciálne požiadavky na ubytovanie

 

 1. Špeciálne požiadavky na ubytovacie zariadenie ako nefajčiarska izba, susediace alebo prepojené izby budú prijaté, ale Faveo nemôže garantovať ich splnenie. Izby pre handicapovaných majú zvyčajne zabezpečený prístup s vozíkom, ale nie sú nevyhnutne vybavené prvkami pre vážne telesne postihnutých.
 2. Pokiaľ klient požaduje dodatočnú noc v hoteli na už potvrdenej Rezervácii, klient je povinný kontaktovať Faveo s požiadavkou na úpravu pôvodnej rezervácie.
 3. V hoteloch z času na čas prebiehajú renovačné práce, pričom hotel vykoná všetky dostupné kroky k tomu, aby obmedzil rušenie svojich hostí. Pokiaľ hotel vykonáva renovačné práce počas pobytu svojich hostí, klient nie je oprávnený požadovať refundáciu kúpnej ceny.
 4. Ak je spoločnosť Faveo osobitne informovaná o renovačných prácach, tieto informácie budú poskytnuté klientovi. Klient berie na vedomie, že informácie o renovácii hotela môžu byť zmenené, pričom o týchto zmenách spoločnosť Faveo nebude vždy informovaná. Spoločnosť Faveo nenesie zodpovednosť za sťažnosti týkajúce sa renovačných prác, ktoré nie sú v zhode s informáciami, ktoré boli spoločnosti Faveo poskytnuté.
 5. Vo väčšine hotelov je možné sa ubytovať sa najskôr o 14:00 hod., ale v niektorých krajinách najmä v USA to môže byt aj neskôr ako o 16:00 hod. Spoločnosť Faveo môže garantovať iba prvú noc z rezervácie (pokiaľ nie je uvedené inak v čase jej potvrdenia); hotely sú oprávnené uvoľniť izby (zrušiť rezervácie) ak sa klient neubytuje do 05:00 hod. (miestneho času) dňa nasledujúcom po dni, v ktorom mal prísť.
 6. Trojlôžkové a štvorlôžkové izby môžu obsahovať jednu dvoj posteľ a jednu osobitnú posteľ alebo dve dvoj postele. V niektorých hoteloch, všetky trojlôžkové izby sú zložené z jednej dvoj postele a jednej osobitnej postele. Väčšina hotelov nemá v trojlôžkových a štvorlôžkových izbách k dispozícii pre každého hosťa posteľ rozmerov v štandarde full size. V prípade, že klient požaduje prístelku, hotel mu môže účtovať dodatočný poplatok, ktorý môže klient uhrádzať priamo hotelu.
 7. V USA a Kanade sú dvojlôžkové izby definované počtom návštevníkov a nie typom postelí (napr. ak dvojlôžková izba je potvrdená, hotel môže poskytovať dvojlôžkovú izbu s jednou posteľou ako spolu spiace dve osoby). V Rezervácii klient môže požadovať oddelené postele, avšak splnenie tejto požiadavky spoločnosť Faveo nemôže zaručiť. Trojlôžkové a štvorlôžkové izby nie sú tvorené samostatnými posteľami, zvyčajne obsahujú dve dvoj postele. Väčšina hotelov nemôže pridať do izby prístelku k tomu, aby z hotelovej izby sa stala trojlôžková a štvorlôžková izba, ale umožňujú za dodatočný poplatok využitie rozťahovacej postele.
 8. Rezervácia nesmie byt vyhotovená pod fiktívnym menom za účelom toho, aby klient držal miesto. Pokiaľ klient nevykoná rezerváciu pod správnym menom, od klienta môže byt požadovaný poplatok za nečerpanie služieb.
 9. Niektoré hotely majú odlišné sadzby pre použitie hotela iba v priebehu dna. Takýto hotel je možné identifikovať slovným spojením „Day Let“ alebo „Day use“ v názve hotela. Sadzby pre použitia hotela iba v priebehu dňa nebudú použité pre Rezervácie na ubytovanie cez noc a neobsahujú raňajky. Hotel môže klientovi pri odchode účtovať riadnu sadzbu v prípade, ak klient zotrvá hoteli dlhšie ako je stanovené podmienkami použitia hotela iba v priebehu dna.

 

VIII.     Poplatky a sadzby

 

 1. Všetky uvádzané sadzby na faktúre sú za izbu (s vlastnou kúpeľnou alebo sprchou pokiaľ nie je uvedené inak) a vrátane raňajok (pokiaľ nie je uvedené inak), poplatku za službu a štátnej dane.
 2. Ceny uvedené v cenníku spoločnosti Faveo platné počas Osobitného obdobia nahrádzajú ceny platné mimo Osobitného obdobia.
 3. Pokiaľ klient má záujem o rezerváciu izby s prístelkou pre dieťa, Faveo odporúča zvoliť trojlôžkovú izbu. Prístelka pre dieťa bude v takomto prípade spoplatnená sadzbou ako v prípade troch dospelých. Cenu za dvoch dospelých a jedno dieťa je možné získať iba v prípade pridania prístelky pre dieťa k sadzbe dvojlôžkovej izby. Prístelku pre dieťa je možné použiť v prípade, že dieťa je staršie ako 2 a mladšie ako 12 rokov (pokiaľ iný vekový interval nie je špecifikovaný). Prístelka pre dieťa nebude dostupná, pokiaľ vek dieťaťa nie je špecifikovaný v čase Objednávky a spoločnosť Faveo bude účtovať cenu za tri dospelé osoby v trojlôžkovej izbe. Detská posteľ pre bábätká je vhodná iba pre deti mladšie ako 2 roky.
 4. V niektorých hoteloch nie je možné poskytnúť dodatočnú detskú prístelku a dieťa je ubytované bezplatne alebo za zníženú cenu. V takomto prípade raňajky pre dieťa budú účtované hotelom a klient je povinný cenu raňajok uhradiť hotelu pri odchode. Pokiaľ klient požaduje pre dieťa vlastnú posteľ, klient je povinný požadovať trojlôžkovú izbu pričom zľava na dieťa v tomto prípade nebude poskytnutá.
 5. V prípade, že hotel uloží poplatok za energiu alebo rekreačný poplatok, hosť je povinný takýto poplatok zaplatiť priamo hotelu.
 6. V prípade, že hotel uloží miestny poplatok za telefonickú službu (umožnenie hosťom vykonávať neobmedzené miestne hovory z ich izieb), hosť je povinný takýto poplatok zaplatiť pri opúšťaní hotela.
 7. Akékoľvek podporné akcie obsahujúce ubytovanie zdarma alebo za zľavnenú cenu v prípade ubytovania na stanovené obdobie sa neuplatňujú počas Osobitného obdobia.
 8. Niektoré hotely majú plávajúce verejné ceny, ktoré sa menia každý deň. Faveo nebude vracať finančné prostriedky ani akceptovať ako dôvod neuhradenia platby skutočnosť, že sadzby spoločnosti Faveo sú skoro rovnaké alebo vyššie ako verejné ceny hotela.
 9. Väčšina z hotelov na prípadné krytie vedľajších výdavkov požaduje od klienta pri ubytovaní poskytnutie kreditnej karty. V prípade, že klient kreditnou kartou nedisponuje, hotel môže požadovať od klienta hotovostnú zálohu. Všetky dodatočné výdavky spôsobené klientom musia byť zaplatené klientom priamo hotelu pred jeho odchodom. Spoločnosť Faveo nie je zodpovedná za poplatky účtované hotelom osobne hosťovi.

 

IX.     Špecifické informácie

 

 1. Hotely v Severnej Amerike akceptujú iba hostí starších ako 21 rokov, pokiaľ nie sú sprevádzaní dospelou osobou.
 2. Ryokany sú japonské hotely tradičného štýlu založené na tradičnej architektúre. Dodržiavanie miestnych japonských zvykov (ako napríklad obliekanie Kimona a neobúvanie sa) je povinnosťou, jedlá sú japonské a zamestnanci majú okrem japončiny slabé jazykové znalosti.
 3. Turisti pri návšteve Ruska prichádzajúci do ich prvého hotelu sú povinní zaplatiť turistickú daň.

 

X.     Osobitné obdobia

 

 1. Osobitnými obdobiami sa rozumie napr. obdobie, počas ktorého sa v mieste ubytovania alebo jeho blízkom okolí koná veľtrh alebo obdobie náboženských sviatkov, Nový rok, významné športové udalosti a pod. (ďalej ako „Osobitné obdobia“) Počas Osobitných období ceny spoločnosti Faveo môžu byt vyššie ako verejné ceny hotelov.
 2. Dodatočné hotelové poplatky počas Osobitných období môžu byt oznámené v čase potvrdenia Rezervácie. Klientovi môže byt v takomto prípade oznámený dátum do kedy je možné Rezerváciu zrušiť. Pokiaľ klient nezruší Rezerváciu včas, je povinný zaplatiť všetky poplatky podľa týchto podmienok.
 3. Niektoré hotely nebudú akceptovať dodatky k Rezervácii pokiaľ Rezervácia na Osobitné obdobie bola už raz potvrdená. Faveo o tejto skutočnosti klienta upovedomí.

 

XI.     Všeobecné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy založené na základe zmluvy, ktorá bola uzavretá v súvislosti s Rezerváciou sa budú spravovať slovenským právnym poriadkom. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na základe Rezervácie, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov so slovenským rokovacím jazykom.
 2. Faveo nenesie zodpovednosť za nemožnosť splniť Rezerváciu v dôsledku ohňa, zemetrasenia, záplavy, snehovej kalamity, epidémie, explózie, štrajku, výtržností, občianskych nepokojov, vojny, zásahu Boha, akéhokoľvek zlyhania dopravy, elektrických alebo komunikačných systémov alebo akýchkoľvek obdobných udalostí, ktoré Faveo nemôže ovplyvniť. V takýchto prípadoch Faveo vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby klientovi poskytol alternatívne ubytovanie alebo vrátil zaplatené finančné prostriedky.

 

C – Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania súvisiacich služieb –  poistenia, víz, parkovacích kariet, transferov a iných služieb

 

 1. Súvisiacimi službami sa rozumejú služby spojené so zabezpečením a vybavením víz; prenájmom áut, sprostredkovaním uzavretia poistenia; predajom parkovacích kariet a podobne.
 2. CK je sprostredkovateľom vybraných jednotlivých služieb v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich služieb vybraných poskytovateľov týchto služieb. Faveo klientovi ponúka možnosť uzavrieť s vybraným poskytovateľom služieb zmluvu, pričom klient berie na vedomie, že práva a povinnosti zo zmluvy vznikajú iba poskytovateľovi služby a klientovi, riadia sa výlučne podmienkami poskytovateľa služieb a Faveo v tomto vzťahu vystupuje ako sprostredkovateľ.

 

 I.     Sprostredkovanie poistenia

 

 1. Faveo je na základe zmlúv o sprostredkovaní uzavretej medzi Faveo a poisťovňami (ďalej ako „poisťovňa“) oprávnená sprostredkovať a uzatvárať pre klientov zmluvy o cestovnom poistení. Poistná zmluva sa považuje za uzavretú dňom, úhrady celej sumy poistného. Obsah poistenia si stanovuje klient. Presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach vybranej poisťovne a Zmluvných dojednaniach poisťovne pre cestovné poistenie, ktoré sú dostupné na webových stránkach vybratej poistovňe v spoločnosti Faveo. Klient po uzavretí poistnej zmluvy obdrží Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, kartu klienta, Všeobecné poistné podmienky poisťovne a Zmluvné dojednania poisťovne pre cestovné poistenie.
 2. Klient berie na vedomie, že poistný vzťah vzniká priamo medzi klientom a poisťovňou.
 3. Klient berie na vedomie, že akékoľvek nároky vyplývajúce z poistného vzťahu si bude uplatňovať priamo u poisťovateľa.
 4. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu ku klientovi a Faveo neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. Klient týmto berie na vedomie, že akékoľvek nároky vyplývajúce z poistného vzťahu si bude uplatňovať priamo u poisťovateľa. S ohľadom na § 1 ods. 1 písm. g) zákona c. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o sprostredkovaní poistenia“) Faveo prehlasuje, že zákon o sprostredkovaní poistenia sa nevzťahuje na vyššie uvedené sprostredkovanie poistenia.

 

II.     Sprostredkovanie víz

 

 1. Faveo v rámci svojich poskytovaných služieb  ponúka súčinnosť pri zabezpečovaní a vybavení víz. Faveo nezodpovedá za dodržanie termínov a negarantuje udelenie víz príslušnou ambasádou. Faveo pri zabezpečení víz koná a vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ. Z tohto dôvodu Faveo nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku neudelenia víz príslušnou ambasádou. Pokiaľ ide o zrušenie zadanej objednávky na vybavenie víz klientom, je potrebné objednávku zrušiť najneskôr do doby, kým budú všetky písomnosti predložené jednotlivým zastupiteľským úradom. Poplatky za vybavenie víz sú nenávratné bez ohľadu na úspešnosť udelenia víz. Faveo nezodpovedá za pravdivosť údajov poskytnutých klientom a nie je povinný správnosť a pravdivosť údajov klienta kontrolovať a overovať.  Za správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov/vyplneného formulára, zodpovedá výlučne klient. Klient tiež berie na vedomie, že víza nie je možné stornovať ani meniť počas procesu ich vybavovania. Čas a lehoty pri vydávaní víz sa spravujú pravidlami príslušnej ambasády.
 2. V prípade záujmu klienta o zabezpečenie víz klient zašle svoju požiadavku e-mailom, vyplní formulár alebo ju oznámi osobne alebo telefonicky. Faveo následne oboznámi klienta elektronicky s podmienkami pre vybavenie víz a výškou poplatku za služby spojené so zabezpečením víz (ďalej ako „podmienky vybavenia víz“). V prípade záujmu klienta o zabezpečenie víz na základe podmienok pre vybavenie víz, je klient povinný CK e- mailom zaslať svoj súhlas s podmienkami vybavenia víz. a súčasne uhradí servisný poplatok. Klient je povinný doručiť CK všetky požadované doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie víz.

 

III.     Sprostredkovanie prenájmu automobilov

 

Faveo v rámci svojich poskytovaných  služieb  ponúka súčinnosť pri zabezpečovaní prenájmu automobilov. Klient záväzne vykoná objednávku služby prostredníctvom e-mailu, telefonicky                   alebo osobne v mieste prevádzky Faveo. Písomným potvrdním objednávky klient vyjadruje bezvýhradný súhlas s VOP. Po prijatí objednávky a ak je to zo strany poskytovateľa služby potrebné, po jej potvrdení poskytovateľom služby zašle CK klientovi potvrdenie objednávky s uvedením údajov o objednaných službách. Klient berie na vedomie, že do okamihu uhradenia celkovej ceny nie je potvrdenie objednávky pre CK záväzné. Zmluva medzi klientom a    poskytovateľom služby je uzatvorená okamihom uhradenia celkovej ceny za podmienky   potvrdenia platnosti vykonanej rezervácie služby poskytovateľom služby. Všetky podmienky prenájmu, rezervácie, rozsahu služby, úhrady za službu sa riadia výhradne podmienkami prenajímateľa, pričom Faveo je sprostredkovateľom, neposkytuje prenájom a teda nezodpovedá za priebeh a vykonanie rezervácie a služby. Klient je povinný uhradiť CK dodatočné náklady spojené s prenájom automobilov/karavanov, ktoré boli CK účtované prenajímateľom, napr. nedotankovanie paliva a pod. Klient je tiež zodpovedný za všetky škody, ktoré vznikli na automobile/karavane. V prípade, ak si klient na mieste doobjedná ďalšie služby, je povinný tieto prenajímateľovi uhradiť. Klient je tiež povinný uhradiť akékoľvek pokuty, ktoré vznikli v dôsledku jeho konania.

 

IV.     Sprostredkovanie predaja parkovacích kariet

 

  1. Faveo v rámci svojich poskytovaných služieb  ponúka súčinnosť pri zabezpečovaní  predaja elektronických a/alebo tlačených parkovacích kariet. Parkovacie karty zabezpečujú kupujúcemu prenájom parkovacej plochy na parkovanie osobného vozidla na určité obdobie. Faveo vystupuje ako sprostredkovateľ služby parkovania na letisku, nie je jej poskytovateľom.
  2. Klient podľa ponuky CK uskutoční objednávku elektronicky emialom, osobne alebo telefonicky, pričom berie na vedomie, že do okamihu uhradenia ceny za parkovacie služby je potvrdenie objednávky nezáväzné a cena môže byť zmenená.
  3. Klient si v požiadavke rezervuje parkovaciu kartu na konkrétne letisko.
  4. Elektronická parkovacia karta obsahuje presný čas a dátum príchodu a odchodu z parkoviska, na papierovej parkovacej karte je vyznačená dĺžka parkovania. Klient zodpovedá za zaparkovanie vozidla na správnom mieste a za dodržanie dĺžky parkovania. V prípade prekročenia dĺžky parkovania je klient povinný doplatiť predmetnú sumu priamo na mieste prevádzkovateľovi parkoviska. Parkovacia karta je jednorázová. Prípadný zostatok predplatených hodín po jednom použití karty prepadá. Parkovacia karta platí od dátumu, ktorý je vyznačený na karte.
  5. Faveo nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím karty
  6. Faveo vystupuje ako sprostredkovateľ služby parkovania na letisku, nie je jej poskytovateľom, nenesie preto zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť elektronickej parkovacej karty, ktorú je potrebné reklamovať okamžite priamo na letisku, u pracovníka správy parkoviska.
  7. Po zaplatení a prevzatí parkovacej karty je zaplatená čiastka nerefundovateľná v prípade storna a platnosť parkovacej karty spravidla nie je možné meniť. Po prevzatí karty je klient povinný skontrolovať jej platnosť, ktorá je na karte viditeľne označená. V prípade potvrdenej nefunkčnosti parkovacej karty správou parkoviska vzniká zákazníkovi nárok len na vrátenie sumy, ktorú cestovnej kancelárii za parkovaciu kartu uhradil. Nevzniká mu nárok na žiadne ďalšie plnenie v súvislosti s nefunkčnosťou alebo nevyužitím parkovacej karty.
  8. Zakúpenie parkovacej karty nie je garanciou voľného miesta na státie auta vo vybranom parkovacom sektore

 

V.     Sprostredkovanie cestnej, lodnej a železničnej dopravy a transfery

 

  1. Faveo v rámci svojich poskytovaných služieb ponúka možnosť uzavrieť zmluvu s vybraným cestným, lodným alebo železničným dopravcom. CK vystupuje vo vzťahu medzi klientom a dopravcom len ako sprostredkovateľ. Uzavretím zmluvy vznikajú práva a povinnosti v súvislosti s prepravou klientovi a dopravcovi. Práva a povinnosti medzi klientom a dopravcom sa riadia výhradne podmienkami dopravcu. Klient si je vedomý skutočnosti, že CK ako sprostredkovateľ nezabezpečuje dopravu a ani služby s ňou súvisiace a z tohto dôvodu CK nenesie zodpovednosť za riadne a včasné zabezpečenie prepravy, za poskytnutie služieb s tým súvisiacich, za prípadné spôsobenie úrazu, ochorenia či inej ujmy na zdraví, za poškodenie, stratu či inú ujmu na majetku klienta či akúkoľvek inú škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s prepravou.
  2. Transfer – prepravná služba osoby a prípadne jej osobnej batožiny prostredníctvom autobusového, vlakového, lodného či automobilového dopravného prostriedku, na ktorú spoločnosť Faveo sprostredkováva predaj cestovných lístkov.
  3. Podmienky prepravy vrátane časového rozvrhu transferu určuje konkrétny prepravca, ktorý transfer zabezpečuje.
  4. Klient podľa ponuky CK uskutoční objednávku a/alebo uzavrie zmluvu o preprave elektronicky emialom, osobne v prevádzke Faveo alebo telefonicky .( v takom prípade klient potvrdí telefonickú objednávku e-mailom najneskôr do 24 hodín. V prípade, že telefonická objednávka nie je potvrdená mailom do 24 hodín, Faveo nie je povinný zabezpečiť objednávku a súvisiace služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak) .
  5. CK po úhrade ceny a potvrdení objednávky prepravy vystaví a/alebo dohodnutým spôsobom zašle klientovi cestovný lístok a /alebo voucher na transfer. V prípade, ak je cestovný lístok a/alebo voucher na transfer vystavený na meno a platný na cestu a spoj uvedený na lístku, platí, že je neprenosný. Klient alebo cestujúci sa preukazuje cestovným lístkom a/alebo voucher na transfer alebo číslom lístka podľa podmienok dopravcu.
  6. Storno alebo zmenu lístka a /alebo voucheru na transfer je možné vykonať iba v prípade, ak to umožňujú podmienky prepravcu a spôsobom upraveným v podmienkach prepravcu. Zasahovanie do údajov cestovného lístka je neprípustné.
  7. Klient je povinný skontrolovať všetky údaje na cestovnom lístku, pričom zodpovedá za ich správnosť. Prevzatím lístka a/alebo vouchru na transfer klient vyslovuje súhlas s uvedenými údajmi, s týmito VOP a s prepravnými podmienkami poskytovateľa služby.
  8. Klient je povinný skontrolovať platnosť svojich cestovných dokladov a úplnosť všetkých formalít nevyhnutných pre vstup do všetkých krajín zahrnutých v jeho cestovnej trase, dodržiavať vízové predpisy po celú dobu cesty i pobytu v cieľovej krajine.
  9. Klient je povinný oboznámiť sa s prepravnými podmienkami poskytovateľa služby a tieto dodržiavať.

 

D.     Všeobecné obchoné podmienky sprostredkovania zájazdov

Faveo v rámci svojich poskytovaných služieb ponúka klientovi možnosť uzatvoriť s vybraným Obstarávateľom Zmluvu o zájazde na základe Zákona o zájazdoch (ďalej v tejto časti len „Zmluva“).

 

 1. CK/ Obstarávateľ – je zahraničná alebo slovenská cestovná kancelária odlišná od Faveo , ktorá je organizátorom Zájazdu a ktorá zodpovedá za zabezpečenie dohodnutých a špecifikovaných služieb

 

 1. Faveo – obchodná spoločnosť Faveo s.r.o., cestovná kancelária, so sídlom Beňadická 20, 851 06 Bratislava, prevádzka Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava, IČO: 36249254, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel Sro , vložka č. 28975/B

 

 1. Cestujúci/klient – fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

 

 1. Zákon o zájazdoch – zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Zmluva o zájazde – riadne uzatvorená zmluva medzi CK a cestujúcim, ktorej predmetom je obstaranie zájazdu za dohodnutú cenu. Za riadne uzatvorenú zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom. Súčasťou zmluvy o zájazde sú tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí zmluvu vrátane podrobnejších informácií o zájazde, pobyte alebo objednaných službách.

 

 1. Objednávka – je vyjadrením predbežného záujmu o konkrétny zájazd zo strany klienta. Možno ju spraviť viacerými spôsobmi: elektronicky emialom, osobne v prevádzke Faveo alebo telefonicky .( v takom prípade klient potvrdí telefonickú objednávku e-mailom najneskôr do 24 hodín. V prípade, že telefonická objednávka nie je potvrdená mailom do 24 hodín, Faveo nie je povinný zabezpečiť objednávku a súvisiace služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak) Objednávka je platná, ak sa požadovaný zájazd nachádza v ponuke zastúpených CK.

 

 1. Klient je povinný pri objednaní zájazdu uviesť všetky požadované údaje v súlade so skutočnosťou a berie na vedomie, že pri porušení tejto povinnosti je zodpovedný za prípadnú vzniknutú škodu. Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP Obstarávateľa a podmienkami uzatváranej Zmluvy a že spĺňa podmienky na zúčastnenie sa Zájazdu. Objednávka sa zo strany klienta stáva záväznou a podlieha platným storno podmienkam Obstarávateľa a CK až v okamihu, keď v súlade s odoslaným návrhom Zmluvy uhradí klient v prospech CK zálohu na cenu zájazdu, resp. celkovú cenu zájazdu.

 

 1. Ak Objednávka obsahuje všetky potrebné náležitosti a podľa vedomosti Faveo je požadovaný Zájazd k dispozícii, Faveo vykoná rezerváciu Zájazdu u Obstarávateľa. Rezervácia je nezáväzná. V prípade, že rezervácia nie je zo strany Obstarávateľa potvrdená, Faveo o tejto skutočnosti bezodkladne informuje klienta. V prípade, že Obstarávateľ rezerváciu potvrdí, informuje Faveo klienta o dĺžke platnosti rezervácie.

 

 1. Obstarávateľ je povinný mať platné podnikateľské povolenie a zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku podľa platných právnych predpisov krajiny, v ktorej má vedené sídlo spoločnosti. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde, ktorej uzatvorenie medzi Obstarávateľom a klientom sprostredkuje Faveo, bývajú všeobecné obchodné podmienky Obstarávateľa (ďalej aj VOP Obstarávateľa), prípade iné dokumenty Obstarávateľa, ktorými sa musí klient a Obstarávateľ riadiť. Faveo vystupuje v takomto prípade len ako sprostredkovateľ. Uzavretím Zmluvy vznikajú práva a povinnosti v súvislosti so zájazdom klientovi a Obstarávateľovi. Práva a povinnosti medzi klientom a Obstarávateľom sa riadia výhradne uzavretou Zmluvou.

 

 1. Faveo je na základe sprostredkovateľskej zmluvy oprávnená uzatvárať Zmluvy v mene Obstarávateľov a inkasovať dohodnutú cenu Zájazdu a ďalších služieb. V prípade sprostredkúvaného Zájazdu/ služby za realizáciu Zájazdu alebo inej služby zodpovedá výhradne Obstarávateľ. Zmluvnými stranami na Zmluve sú v takom prípade Obstarávateľ a klient. Vzájomné práva a povinnosti Obstarávateľa a klienta zo Zmluvy sa riadia Zmluvou, ktorej súčasťou bývajú VOP Obstarávateľa, prípadne jeho iné doklady, všetky zverejnené v jazyku krajiny, v ktorej má sídlo Obstarávateľ. Zmluva sa vzťahuje na klienta od momentu záväzného potvrdenia rezervácie Obstarávateľa a úhrady minimálnej požadovanej zálohy klientom aj bez toho, aby klient doručil CK podpísanú Zmluvu.

 

 1. Po potvrdení rezervácie Faveo odošle klientovi e-mailom a/alebo odovzdá osobne v prevádzke Faveo návrh Zmluvy vyplnený v súlade s Objednávkou a uskutočnenou rezerváciou vrátane informácie o VOP Obstarávateľa. Faveo nie je povinná ani oprávnená vykonávať preklady VOP Obstarávateľa do iných jazykových verzií, predovšetkým do slovenského jazyka, a to najmä z dôvodu možnej dezinterpretácie predmetného obsahu a textov. VOP sú uvedené v materinskom jazyku sídla spoločnosti Obstarávateľa a klient uvedenú skutočnosť akceptuje. Klient je povinný skontrolovať všetky údaje uvedené v návrhu Zmluvy a v platobných pokynoch, popr. ďalších dokumentoch odoslaných Faveo. Faveo nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov v Zmluve, pričom klient je povinný v prípade účtovania poplatkov zo strany Obstarávateľa, ktoré súvisia s opravou či zmenou údajov, tieto poplatky bezodkladne uhradiť.

 

 1. Akceptovaním Zmluvy (kladnou odpoveďou klienta na e-mail s návrhom podmienok Zmluvy zaslaný zo strany Faveo) klient potvrdzuje, že sa s podmienkami Zmluvy riadne oboznámil, súhlasí s nimi a že sa oboznámil aj s VOP Obstarávateľa, prípadne inými jeho dokladmi a s týmito súhlasí.

 

 1. Nedoručením podpísanej Zmluvy CK nezanikajú klientovi povinnosti vyplývajúc zo VOP Obstarávateľa, ani povinnosti vyplývajúce z týchto VOP. V prípade neuhradenia stanovenej zálohy a nedoručenia podpísanej Zmluvy klientom CK, nebudú klientovi doručené cestovné dokumenty potrebné k nástupu na Zájazd, resp. čerpanie cestovných služieb až do momentu, kedy klient uhradí zálohu a doručí CK podpísanú Zmluvu v zmysle týchto VOP. Za včasné doručenie podpísanej Zmluvy CK, t.j. ešte pred termínom nástupu na Zájazd/čerpaním inej služby uvedenom na Zmluve, zodpovedá výhradne klient. Klient je povinný prevziať si včas všetky doklady potrebné k ceste (voucher)

 

 1. V prípade, že Zájazd/služba uvedená v návrhu Zmluvy nebude po jej zaplatení viac k dispozícii, resp. Obstarávateľ nepotvrdí požadovaný Zájazd/službu, Zmluva nevzniká a nenadobúda účinnosť. Faveo je v takomto prípade povinná klientovi bez zbytočného odkladu vrátiť už zaplatenú cenu. Faveo žiadnym spôsobom nezodpovedá za škodu, popr. inú ujmu alebo iné následky spôsobené klientovi neuzatvorením Zmluvy. Vrátením celkovej uhradenej sumy sú vzájomné práva a povinnosti klienta a Faveo vyrovnané a klient nemá nárok na náhradu škody, popr. iné nároky voči CK, ktoré vznikli z dôvodu neuzatvorenia Zmluvy.

 

 1. Faveo je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu Zájazdu v prípade a za podmienok, kedy je oprávnený takýmto spôsobom postupovať Obstarávateľ.

 

 1. Pri Zájazdoch alebo iných službách, ktoré ponúka Faveo v postavení sprostredkovateľa, nesie zodpovednosť za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy v plnom rozsahu Obstarávateľ, ktorý je v právnom vzťahu s klientom, s ktorým uzatvára Zmluvu. Faveo ako sprostredkovateľ nezodpovedá za kvalitu a rozsah služieb poskytovaných Obstarávateľom. Faveo ako sprostredkovateľ nie je oprávnená riešiť reklamácie ani v mene Obstarávateľa.

 

E.     Všeobecné obchodné podmienky predaja zájazdov

 

I.     Úvodné ustanovenia

 

I.1.     Faveo je cestovnou kanceláriou, ktorá v rámci svojich služieb kombinuje služby cestovného ruchu na účely zostavenia zájazdu, predáva alebo ponúka na predaj zájazdy a uzatvára zmluvu o zájazde alebo sprostredkováva spojené služby cestovného ruchu.

I.2.     Zájazdom sa rozumie kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty:

a) ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiadanie cestujúceho alebo podľa výberu cestujúceho uskutočneného pred uzatvorením zmluvy o zájazde, alebo

b) bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, ak ide o služby cestovného ruchu

– zakúpené na jednom predajnom mieste a skombinované pred tým, ako sa cestujúci zaviazal k úhrade ich ceny,

– ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú cenu alebo za celkovú cenu,

– ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestovného ruchu“ alebo obdobným označením,

– kombinované cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu, alebo

– zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých obchodník, s ktorým je uzatvorená prvá zmluva o službe cestovného ruchu, zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom a s týmto obchodníkom alebo obchodníkmi sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu.

I.3.     Službou cestovného ruchu sa rozumie

a)  preprava

b)  ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,

c)  prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny A, alebo

d)  iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu uvedených ad a), b), c),

I.4.     Zájazdom nie je kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu uvedenej v bode 1.3 prvom bode, druhom bode alebo treťom bode a jednej inej služby cestovného ruchu alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu štvrtého bodu, ak tieto iné služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb cestovného ruchu ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok alebo ak cena týchto iných služieb cestovného ruchu nie je viac ako 25 % z celkovej ceny kombinácie služieb cestovného ruchu, alebo si cestujúci vybral a zakúpil tieto iné služby cestovného ruchu až po začatí poskytovania služby cestovného ruchu uvedenej v bode 1.3 prvom bode, druhom bode alebo treťom bode.

I.5.     Ak Faveo neposkytne pred uzatvorením zmluvy o zájazde informáciu o celkovej cene zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, upozornenie o druhoch dodatočných nákladov, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu, cestujúci tieto dodatočné poplatky a dodatočné náklady nehradí.

I.6.     Cestujúci/klient – fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne

I.7.     Zákon o zájazdoch – zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.8.     Zmluva o zájazde – riadne uzatvorená zmluva medzi CK a cestujúcim, ktorej predmetom je obstaranie zájazdu za dohodnutú cenu. Za riadne uzatvorenú zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom. Súčasťou zmluvy o zájazde sú tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí zmluvu vrátane podrobnejších informácií o zájazde, pobyte alebo objednaných službách

I.9.     Objednávka – je vyjadrením predbežného záujmu o konkrétny zájazd zo strany klienta. Možno ju spraviť viacerými spôsobmi: elektronicky emialom, osobne v prevádzke Faveo alebo telefonicky .( v takom prípade klient potvrdí telefonickú objednávku e-mailom najneskôr do 24 hodín. V prípade, že telefonická objednávka nie je potvrdená mailom do 24 hodín, Faveo nie je povinný zabezpečiť objednávku a súvisiace služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak)

 

II.     Vznik zmluvného vzťahu

II.1.    Faveo je povinné pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, poskytnúť cestujúcemu informácie prostredníctvom príslušného formulára. Vzory formulárov vrátane informácií v nich uvedených podľa jednotlivých typov zájazdov sú prílohou zákona č. 170/2018 Z.z. zákona o zájazdoch, vzory formulárov musia obsahovať informáciu, či sa jedná o zájazd alebo spojené cestovné služby, a informáciu o spôsobe právnej ochrany zákazníka. Faveo, ak je to pre daný zájazd relevantné, poskytne zákazníkovi okrem informácií vo formulári aj informácie podľa § 14 ods. 2 zákona o zájazdoch. Zmluvu môžu tvoriť tiež samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu. V tokom prípade sú tieto zmluvy a s nimi súvisiace popisy v ponukových materiáloch súčasťou Zmluvného rámca so všetkými s tým spojenými dôsledkami. Všetko, čo platí pre formulárovú Zmluvu o zájazde, sa použije primerane na jednotlivé zmluvy.

II.2.     Zmluvný vzťah medzi CK a cestujúcim (ako jednotlivcom, prípadne kolektívom, ako účastníkmi zájazdu) sa riadi zákonom o zájazdoch, pričom všetky z nich vyplývajúce práva a povinnosti sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky

II.3.     Zmluvou sa  Faveo  zaväzuje obstarať pre zákazníka vopred pripravený súbor služieb cestovného ruchu (zájazd) a zákazník sa zaväzuje, že zaplatí súhrnnú cenu. Ak je cestujúcich viac a zo zmluvy o zájazde, týchto VZP, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z povahy práva alebo povinnosti nevyplýva niečo iné, sú cestujúci oprávnení a povinní zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

II.4.     Doklad o poistení Faveo je tiež k nahliadnutiu v prevádzke Faveo a je uverejnený na internetových stránkach Faveo.

II.5.Zmluva o zájazde sa považuje za uzatvorenú v okamihu, keď klient v procese komunikácie s CK záväzne potvrdí ponuku zájazdu. Za záväzné potvrdenie ponuky zájazdu sa považuje podpis riadne vyplnenej písomnej zmluvy o zájazde (formulár) zákazníkom v lehote určenej CK alebo iný výslovný súhlas zákazníka s ponukou CK zachytený v e-mailovej, telefonickej alebo inej komunikácii. V prípade uzatvorenia ZOZ medzi prítomnými stranami sa zmluva o zájazde považuje za platne uzatvorenú mementom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a za účinnú momentom úhrady ceny zálohy za zájazd resp. úhradou celej ceny zájazdu, a to v zmysle podmienok definovaných v zmluve o zájazde. Za iný spôsob uzatvorenia ZOZ sa považuje aj uzatvorenie zmluvy o zájazde ( telefonicky alebo emailom. V prípade tohto iného spôsobu uzatvorenia ZOZ je potrebné, aby cestujúci zadal CK všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o zájazde. V prípade uzatvorenia ZOZ iným spôsobom, dochádza k uzatvoreniu zmluvy vygenerovaním elektronickej zmluvy o zájazde, ktorá je zaslaná na e-mailovú adresu cestujúceho. Zmluva o zájazde sa tak považuje za platnú a účinnú momentom úhrady ceny zálohy za zájazd alebo úhradou celej ceny zájazdu, a to podľa podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde

II.6.     Súčasťou každej zmluvy o zájazde sú tieto VZP, Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, Pravidlá ochrany osobných údajov vydané CK a informačné materiály CK, s ktorými sa cestujúci oboznámil pred uzatvorením samotnej zmluvy o zájazde. Obsah zmluvy o zájazde sa stanovuje na základe objednávky potvrdenej zo strany cestujúceho, na základe individuálnej komunikácie CK s cestujúcim, na základe týchto VZP prípadne osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde.

II.7.     Zmluva je účinná jej uzatvorením.

II.8.     Klient svojim podpisom Zmluvy osvedčuje že:

a) mu boli spolu s návrhom zmluvy zaslané všeobecné obchodné podmienky CK, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť SVZ, že s týmito podmienkami oboznámil seba aj ostatných cestujúcich a že s nimi všetci zákazníci súhlasia,

b) mu boli poskytnuté informácie s podrobným vymedzením zájazdu, c) mu bol odovzdaný doklad o poistení CK proti úpadku,

c) mu bol odovzdaný príslušný formulár podľa vyhlášky č. 122/2018 Zb. o vzoroch formulárov pre jednotlivé typy zájazdov a spojených cestovných služieb,

d) mu boli poskytnuté všeobecné informácie o pasových a vízových požiadavkách pre cestu vrátane približných lehôt na vybavenie víz, údaje o zdravotných požiadavkách štátu určenia,

e) mu bol odovzdaný kontakt na zástupcu usporiadateľa,

f) je oprávnený Zmluvu uzavrieť, a to aj v prospech ďalších cestujúcich osôb, a že tieto ďalšie cestujúci cestujúce osoby ho k ich prihláseniu a účasti na zájazde riadne poverili. Pokiaľ zákazník uzatvára zmluvu o zájazde v prospech osoby mladšie ako 18 rokov, prehlasuje, že je jej zákonným zástupcom, prípadne, že disponuje jej súhlasom, a ďalej že súhlasí s účasťou neplnoletého na všetkých častiach zájazdu.

II.9.     Pokiaľ klient uzatvára Zmluvu za, či v prospech tretích osôb, zodpovedá ako spoludlžník za splnenie všetkých záväzkov týchto osôb, vrátane včasnej úhrady ceny zájazdu a odovzdanie potrebných informáci

 

 

III. Cena zájazdu a zmeny ceny zájazdu

III.1.     Ceny zájazdov organizovaných Faveo sú zmluvnými cenami dojednanými medzi CK a cestujúcim, ako objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde, v objednávke alebo faktúre. V prípade, ak objednávateľ uhradí nižšiu časť celej ceny zájazdu resp. nižšiu časť zálohy na cenu zájazdu než je stanovená v zmysle objednávky a/alebo zmluvy o zájazde a/alebo v zmysle inštrukcie poskytnutej zo strany CK, cestujúci výslovne berie na vedomie, že vznik účinnosti zmluvy o zájazde nastáva len ak došlo zo strany cestujúceho k uhradeniu celej ceny zájazdu resp. celej zálohy určenej zo strany CK

III.2.     Všetky ceny zájazdov, ktoré CK organizuje sú uvedené v eurách. Ak nie je písomne dohodnuté inak, pre určenie cien zájazdov sa používa kurz EURA podľa oficiálneho kurzového lístka Európskej centrálnej banky platným na začiatku príslušného kalendárneho roka a z cien poplatkov a služieb, ktoré sú k tomuto dátumu známe.

III.3.     Faveo má právo na jednostranné zvýšenie ceny zájazdu, ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:

a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie;

b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, alebo

c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu.

III.4.     Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura podľa bodu III.3 písm. c) je CK oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde maximálne o sumu zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Takéto zvýšenie sa netýka objednávateľov, ktorí už uhradili cenu zájazdu v celom rozsahu

III.5.     Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v bode III.3 tohto článku VZP, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu. CK poskytne cestujúcemu pri znížení ceny rozdiel medzi pôvodnou cenou zájazdu a zníženou cenou zájazdu po odpočítaní skutočných nákladov, ktoré vznikli cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou ceny zájazdu. Na žiadosť cestujúceho cestovná kancelária poskytne potvrdenie o týchto skutočných nákladoch

III.6.     Ak zvýšenie ceny prekročí osem percent celkovej ceny zájazdu, Faveo bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o

a) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,

b) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,

c) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a

d) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.

III.7.     Faveo má právo na zaplatenie objednaných služieb pred ich poskytnutím.

III.8.     Ak nie je písomne dohodnuté inak, je objednávateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu nasledovne :

a) najneskôr pri uzavretí zmluvy o zájazde zaplatí preddavok vo výške najmenej 50% dohodnutej ceny zájazdu a zostávajúcu časť dohodnutej ceny zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom najneskôr 45 dní pred začatím zájazdu; alebo

b) ak je zmluva o zájazde uzavretá v lehote kratšej ako 45 dní pred začatím zájazdu, zaplatí celú dohodnutú cenu zájazdu najneskôr pri uzavretí zmluvy o zájazde.

III.9.     V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu klientom je Faveo oprávnené od Zmluvy odstúpiť. Klient hradí náklady vzniknuté Faveo spojené so zrušením zájazdu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy („storno poplatky“).

III.10.     Klient má nárok na poskytnutie služieb len pri plnom zaplatení ceny zájazdu v prospech Faveo. Zaplatením sa rozumie včasné pripísanie sumy na príslušný bankový účet, ak nie je stranami dohodnuté inak.

III.11.     Akékoľvek platby a poplatky za individuálne požiadavky objednávateľa sú splatné vo výškach a lehotách dohodnutých s objednávateľom na základe osobitnej ponuky na požadované služby

 

IV.     Práva a povinnosti objednávateľa

 

IV.1.     K základným právam objednávateľa patrí :

IV.1.1.     Právo na riadne poskytnutie potvrdených služieb. Pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak, ak zákazník dohodnuté služby nevyčerpá bez zavinenia Faveo nemá právo na ich náhradu.

IV.1.2.     Právo vyžadovatť od Faveo  informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú Faveo známe a ktoré sa dotýkajú zmluvne dojednaných služieb.

IV.1.3.     Právo byť zoznámený s návrhom na zmenu Zmluvy

IV.1.4.     Právo zrušiť svoju účasť na zájazde kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v článku 9. týchto všeobecných podmienok

IV.1.5.     Právo na reklamáciu vád a ich riadne vyriešenie

IV.1.6.     Právo na ochranu osobných údajov, ktoré zákazník uvedie v Zmluve a v ďalších dokumentoch

IV.1.7.     Právo byť v dohodnutých alebo zákonom stanovených lehotách informovaný o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

IV.1.8.     Právo cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde inému cestujúcemu. Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť cestovnej kancelárii, že sa namiesto neho zúčastní zájazdu iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Súčasťou tohto oznámenia musí byť súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde. Zmena cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote. Dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci zodpovedajú spoločne a nerozdielne za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku postúpenia Zmluvy. CK preukáže novému cestujúcemu vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. Iné zmeny rezervácie zo strany CK budú vykonané v prípade, že tieto zmeny bude možné realizovať za poplatok min. 30 EUR/zmena/osoba. Výška poplatku je závislá od typu zmeny a dňa, kedy je zmena oznámená a zohľadňuje skutočne vzniknuté náklady. Ide napr. o zmenu termínu, miesta odchodu a príchodu, zmenu služieb a dopravy

IV.1.9.     Právo cestujúceho na poskytnutie informácií týkajúcich sa kontaktných údajov v zmysle bodu VIII.1.na CK povereného zodpovedného zástupcu alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo skontaktovať s CK, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak cestujúci zistí porušenie zmluvy o zájazde počas poskytovania zájazdu

 

IV.2.     K základným povinnostiam objednávateľa patrí

IV.2.1.     Poskytnúť Faveo súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä úplne a pravdivo uvádzať všetky údaje v Zmluve a predložiť doklady potrebné k zabezpečeniu zájazdu

IV.2.2.     Účastníci zájazdu môžu byť osoby mladšie ako 15 rokov len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku medzi 15 – 18 rokom sa môžu zúčastniť zájazdu len so súhlasom zákonného zástupcu, ak sa sám zákonný zástupca zájazdu neúčastní. Celkový zdravotný stav musí každý účastník zájazdu zvážiť sám a prípadné pochybnosti konzultovať s lekárom. Účastník spôsobilý na právne úkony ručí za splnenie zmluvných záväzkov ním prihlásených osôb ako za svoje vlastné.

IV.2.3.     Povinnosť nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky; v opačnom prípade CK nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v Slovenskej republike a v zahraničí pre nich podmienené

IV.2.4.     Povinnosť oznámiť CK iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na účasť cestujúceho na zájazde

IV.2.5.     Povinnosť oznámiť v lehote určenej CK svoje stanovisko k návrhu zmeny zmluvy o zájazde

IV.2.6.     Povinnosť riadne, včas a v celom rozsahu zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom a preukázať ich zaplatenie dostatočne preukazným dokladom

IV.2.7.     Povinnosť prevziať od Faveo doklady potrebné pre čerpanie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb (pokyny na cestu, letenky, voucher a pod.), skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených a riadiť sa nimi. V prípade, že cestujúci zistí nesprávnosť údajov v prevzatých dokumentoch, je povinný o tom bezodkladne informovať CK,

IV.2.8.     Povinnosť dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto odchodu alebo odovzdania inštrukcií súvisiacich s priebehom zájadzu so všetkými potrebnými dokladmi. Oneskorené príchody sú na ťarchu klienta.

IV.2.9.     Mať k dispozícii všetky potrebné osobné a zdravotné doklady (napr. očkovací preukaz) umožňujúce mu vstup do krajín, do ktorých si objednal zájazd. Ďalej mať k dispozícii doklad o uzatvorení poistenia a ak si to niektorá krajina vyžaduje, aj cestovný doklad platný aspoň 6 mesiacov po ukončení pobytu a vycestovaní zo zeme z krajiny, do ktorej je zájazd realizovaný

IV.2.10.     Dodržiavať pasové, vízové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy, vrátane predpisov dopravcov a ubytovateľov krajiny, do ktorej cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním tohto ustanovenia, znáša zákazník sám.

IV.2.11.     Povinnosť dodržiavať po celý čas zájazdu pokyny sprievodcu, delegáta alebo iného povereného zástupcu Faveo

IV.2.12.     Zaplatiť riadne a včas zjednanú cenu zájazdu v termínoch podľa pokynov Faveo a riadiť sa cestovnými pokynmi a ústnymi pokynmi zástupcu Faveo

IV.2.13.     Povinnosť počínať si po celý čas zájazdu tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku CK, ani ku škodám, ani inej ujme na zdraví, osobnosti a majetku ostatných cestujúcich, dodávateľov zmluvne dohodnutých služieb a iných tretích osôb. Ak vznikne podozrenie, že by cestujúci mohol ohroziť alebo poškodiť život alebo zdravie iných cestujúcich alebo tretích osôb, je povinný na výzvu CK bezodkladne, najneskôr do začiatku zájazdu, predložiť lekárske potvrdenie, z ktorého nepochybne vyplýva, že také ohrozenie alebo poškodenie nespôsobí

IV.2.14.     Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy, ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim a pod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb

IV.2.15.     Plne zodpovedať za stav svojho zdravia a zoznámiť sa s klimatickými a zdravotnými podmienkami, ktoré sa môžu v destinácii vyskytnúť. V prípade akýchkoľvek nejasností konzultovať svoj zdravotný stav a cieľovú destináciu s ošetrujúcim lekárom alebo na hygienickej stanici. Niektoré krajiny vyžadujú povinné očkovanie a zákazník je povinný túto povinnosť dodržať

IV.2.16.     Klient, ktorý bez zavinenia Faveo nevyčerpá všetky zazmluvnené služby, nemá právo na ich náhradu

IV.2.17.     Cestujúci, ktorý poruší povinnosť podľa bodu VI.2. týchto VZP, nemá právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb, ktorých poskytnutie nie je v dôsledku takého porušenia právne alebo inak možné. Ak v dôsledku porušenia takej povinnosti vznikli CK náklady alebo iná škoda, má voči cestujúcemu právo na ich náhradu. V prípade závažného porušenia povinnosti podľa bodov IV.2.9., IV.2.10., IV.2.11. alebo IV.2.13. týchto VZP počas trvania zájazdu je CK oprávnená vylúčiť cestujúceho zo zájazdu (odstúpiť od zmluvy o zájazde vo vzťahu k nevyčerpaným službám).

 

V.     Práva a povinnosti Faveo

 

V.1.     Faveo je povinné vopred pravdivo a riadne informovať zákazníka o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa zjednaných služieb, ktoré sú Faveo známe.

V.2.     Faveo je povinné pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, poskytnúť cestujúcemu informácie prostredníctvom príslušného formulára. Vzory formulárov vrátane informácií v nich uvedených podľa jednotlivých typov zájazdov sú prílohou zákona č. 170/2018 Z.z. zákona o zájazdoch, vzory formulárov musia obsahovať informáciu, či sa jedná o zájazd alebo spojené cestovné služby, a informáciu o spôsobe právnej ochrany zákazníka. Faveo, ak je to pre daný zájazd relevantné, poskytne zákazníkovi okrem informácií vo formulári aj informácie podľa § 14 ods. 2 zákona o zájazdoch. Zmluvu môžu tvoriť tiež samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu. V tokom prípade sú tieto zmluvy a s nimi súvisiace popisy v ponukových materiáloch súčasťou Zmluvného rámca so všetkými s tým spojenými dôsledkami. Všetko, čo platí pre formulárovú Zmluvu o zájazde, sa použije primerane na jednotlivé zmluvy.

V.3.     Faveo je je povinné cestujúcemu vhodným spôsobom ešte pred uzatvorením Zmluvy oznámiť údaje o pasových a vízových požiadavkách, lehotách pre ich vybavenie a aké zdravotné doklady sú pre cestu a pobyt požadované a ďalšie údaje ustanovené v § 16 zákona o zájazdoch

V.4.     Faveo nie je povinné poskytnúť zákazníkovi služby nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb podľa Zmluvy

V.5.     Faveo je je povinné mať uzatvorené poistenie proti úpadku podľa § 9 zákona o zájazdoch

V.6.     Písomne poveriť zodpovedného zástupcu alebo iný subjekt, na ktorý sa môže cestujúci v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc, a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie cestujúceho počas zájazdu. CK poskytne cestujúcemu na tento účel kontaktné údaje v rozsahu meno, adresa, elektronická adresa a/alebo telefonický kontakt, na príslušného povereného zodpovedného zástupcu alebo príslušný poverený subjekt.

V.7.     Ak zákazník uviedol do cestovnej zmluvy osobu blízku, je Faveo povinné, v prípade že sa ocitne klient po zahájení zájazdu v problémovej situácií, podať tejto osobe blízkej všetky informácie o problémovej situácií, zájazde, riešení situácie apod

V.8.     Časy odletov a príletov sú platné v čase podpisu zmluvy a môžu sa v čase pred začatím zájazdu meniť. V takom prípade Faveo nie je zodpovedné za prípadné škody, ktoré cestujúcim vznikli v súlade s prípravou na cestu do miesta odletu.

V.9.     Faveo je povinné v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť cestujúcemu potvrdenia, voucher, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta.

V.10.     Povinnosť poskytnúť cestujúcemu na jeho žiadosť odôvodnenie výšky odstupného.

V.11.     Faveo nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tretích osôb

V.12.     Výška náhrady škody ako aj ďalšie nároky cestujúceho, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu

 

VI.     Zmena zmluvy

 

VI.1.     Zmluvné strany sa dohodli, že Faveo môže zmeniť záväzok zo zmluvy, ak si to v zmluve vyhradila, ide o nepodstatnú zmenu a ak oznámila zákazníkovi v textovej podobe jasným a zrozumiteľným spôsobom zmeny záväzku.

VI.2.     Ak je CK nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V takom prípade CK bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o:

(i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
(ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,
(iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a
(iV) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.

VI.3.     Faveo navrhne zmenu Zmluvy podľa bodu VI.2. týchto všeobecných podmienok, má zákazník právo rozhodnúť, či bude so zmenou súhlasiť, alebo či od Zmluvy odstúpi. Faveo môže určiť pre odstúpenie primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia než 5 dní a musí skončiť pred zahájením zájazdu. Ak zákazník neodstúpi od zmluvy v určenej lehote, platí, že s jej zmenou súhlasí.

VI.4.     Ak klient súhlasí so zmenou a zmena vedie k zvýšeniu ceny zájazdu, zaväzuje sa klient uhradiť rozdiel v cene zájazdu do 5 dní od konca lehoty podľa bodu VI.3. tohto článku.

VI.5.     Cestovná kancelária môže cestujúcemu, ktorý odstúpil od zmluvy o zájazde podľa bodu VI.2. (ii) tohto článku VZP, ponúknuť náhradný zájazd, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodný zájazd. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde podľa bodu VI.2. (ii) tohto článku VZP a neprijme ponuku náhradného zájazdu podľa predchádzajúcej vety, cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde. Ustanovenie § 23 sa pri odstúpení od zmluvy o zájazde a neprijatí náhradného zájazdu zo strany cestujúceho použije primerane.

VI.6.     Ak sa v dôsledku zmeny zmluvy o zájazde podľa bodu VI.1, tohto článku VZP alebo prijatia náhradného zájazdu podľa bodu IV.5, tohto článku VZP, má poskytnúť zájazd nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu.

VI.7.     Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim

VI.8.     Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa prvej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.

VI.9.     Faveo cestujúceho upozorňuje na skutočnosť, že so zmenou v osobe zákazníka vznikajú Faveo vysoké náklady a tiež na skutočnosť, že letecké spoločnosti a hotely zmenu v rezervácii nemusia vykonať, a preto Faveo negarantuje poskytnutie rovnakého zájazdu a upozorňuje na možnosť, že dôjde k zmene cestovnej zmluvy .

VI.10.     Pokiaľ zákazník žiada zmenu destinácie, hotela alebo termínu zájazdu, pôvodná Zmluva môže byť ukončená na základe odstúpenia zákazníka od zmluvy alebo na základe dohody medzi zákazníkom a Faveo alebo sa zmluvné strany dohodnú na zmene Zmluvy vo forme zmeny v rezervácii. V prípade zmeny zmluvy urobenej na základe zmien v rezervácií, je zákazník povinný uhradiť na základe novej Zmluvy poplatky za zmeny v rezervácii vo výške uvedenej v Zmluve

VI.11.     CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná:

(i) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľné a zodpovedajúce charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené, alebo
(ii) vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
(iii) poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
(iv) poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo
(v) zabezpečiť iné práva podľa zákona.

VI.12.     CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených cestujúcim, treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).

VI.13.     Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, z uvedeného dôvodu do prvého a posledného dňa čerpania služieb v rôznej miere zasahujú ubytovacie a stravovacie služby.

VI.14.     CK má právo na úhradu ceny za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve o zájazde s cestujúcim, ktoré boli poskytnuté na vyžiadanie alebo so súhlasom cestujúceho počas zájazdu

 

VII.     Odstúpenie od zmluvy

 

VII.1.     Klient je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez udania dôvodu a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné.

VII.2.     Výška odstupného zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.

VII.3.     Výšku odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku) si zmluvné strany dohodli nasledovne, pričom výška odstupného závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu a je určená nasledovne :

(i) 45 a viac dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 30% z ceny objednaných služieb,

(ii) 44 až 30 dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 50% z ceny objednaných služieb,

(iii) 29 až 15 dní: skutočne vzniknuté náklady, min. 75% z ceny objednaných služieb,

(iv) 14 a menej dní, alebo ak sa nedostaví k odletu alebo let zmešká – 100% z ceny objednaných služieb zájazdu

VII.4.    V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané služby a je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny zájazdu. To isté platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať službu cestovného ruchu pre porušenie svojich povinností

VII.5.    Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ku ktorému nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu alebo nástupu na zájazd.

VII.6.     Ak cestujúci požiada o posunutie termínu začatia zájazdu, poprípade o takú zmenu Zmluvy o zájazde, ktorá vyžaduje uzatvorenie novej Zmluvy o zájazde a tejto žiadosti je vyhovené uzatvorením novej Zmluvy o zájazde nadväzujúcej na pôvodnú Zmluvu o zájazde a zákazník následne od tejto novej Zmluvy o zájazde odstúpi, má Ck nárok na odstupné podľa tej Zmluvy o zájazde, pri ktorej zostával do začatia zájazdu menší cestujúci k požiadal o posunutie termínu začatia zájazdu, poprípade o zmenu Zmluvy o zájazde.

VII.7.     Ak je dôvodom odstúpenia cestujúceho od Zmluvy porušenie povinností Faveo nemá cestujúci povinnosť platiť odstupné. To platí aj vtedy, ak cestujúcemu nebol poskytnutý náhradný zájazd. Právo cestujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

VII.8.     Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy, prípadne jeho oznámením zákazníkovi a potvrdením prijatia podpisom protokolu v prevádzke Faveo.

VII.9.     Povinnosťou cestujúceho je cenu za zájazd riadne a včas zaplatiť. Na posúdenie včasnosti zaplatenia je rozhodujúci termín dňa pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Faveo alebo zaplatenie v hotovosti v prevádzke Faveo. Pokiaľ cestujúci nezaplatí sumu (alebo preddavok, zálohu a pod.) za zájazd riadne a včas, a to ani v dodatočnej lehote 5 dní, má Faveo právo od zmluvy odstúpiť a cestujúci  sa v tomto prípade zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu VII.3 týchto všeobecných podmienok. Pre výpočet odstupného je rozhodujúci deň, kedy uplynula primeraná lehota na zaplatenie ceny.

VII.10.     Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

VII.11.     Faveo môže môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak Faveo bránia plniť zmluvu o zájazde neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti a CK oznámi cestujúcemu bezodkladne pred začatím zájazdu odstúpenie od zmluvy o zájazde.

VII.12.     Faveo má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny zájazdu alebo objednaných služieb. Ak je zmluvná pokuta nižšia ako zaplatená cena zájazdu alebo objednaných služieb, je Faveo povinné bezodkladne vrátiť zostatok zo zaplatenej ceny zájazdu alebo objednaných služieb objednávateľovi. Ak je zmluvná pokuta vyššia, je objednávateľ povinný bezodkladne zaplatiť Faveo rozdiel medzi zmluvnou pokutou a zaplatenou cenou zájazdu alebo objednaných služieb.

VI.13.     Ak nie je zmluvná pokuta alebo úhrada podľa bodu VII.4  zaplatená v celom rozsahu inak, je objednávateľ, ktorý podpísal zmluvu o zájazde, povinný zaplatiť ich aj za osoby uvedené v zmluve, ktoré zmluvu nepodpísali, a to aj v prípadoch, ak sa neskôr zistila absencia alebo nedostatok plnomocenstva, alebo ak sa niektorá z uvedených osôb nezúčastnila zájazdu. Ak je objednávateľov podľa predošlej vety viac, zodpovedajú za splnenie uvedenej povinnosti spoločne a nerozdielne.

VI.14.     Cestujúci v súvislosti s odstúpením nie je povinný platiť Faveo. odstupné podľa bodu VII.3 v týchto prípadoch:

a) Faveo zvýši cenu zájazdu o viac ako osem percent;

b) vonkajšie okolnosti nútia Faveo podstatne zmeniť niektorú z hlavných náležitostí cestovných služieb zahrnutých v zájazdu;

c) Faveo nemôže splniť špecifické požiadavky zákazníka, ktoré prijala;

d) v mieste určenia cesty alebo pobytu alebo jeho bezprostrednom okolí nastali nevyhnutné a mimoriadne okolnosti, ktoré majú významný vplyv na poskytovanie zájazdu alebo na prepravu osôb do miesta určenia cesty alebo pobytu;

e) Faveo odstúpila po tom, čo jej v plnení záväzku bránili nevyhnutné a mimoriadne okolnosti a zrušenie zájazdu oznámila zákazníkovi bez zbytočného odkladu ešte pred začatím zájazdu

 

VIII.     Riešenie ťažkostí

 

VIII.1.     Ak sa po zahájení zájazdu ocitne cestujúci v tažkostiach, poskytne mu Faveo neodkladne pomoc. Oznámenie o ťažkostiach prosím vykonajte vždy písomnou formou na email zamestnanca Faveo („priezvisko@faveo.sk”) a v kópii uveďte e-mail faveo@faveo.sk. V prípade urgentného problému tiež telefonicky – alebo elektronickými či inými technickými prostriedkami umožňujúcimi zachytenie jeho obsahu a určenie jednajúcej osoby s výnimkou dátových schránok – na tieto kontakty:

a) osobe či osobám, ktoré riešili objednanie zájazdu a sú uvedené v cestovnej zmluve a na voucheroch

b) na ďalšie kontakty uvedené na voucheroch

c) na help desk čísla +421 (2) 324 00 324 , +421 948 267 268

Pri kontakte Faveo je zákazník predovšetkým povinný oznámiť problémy alebo chyby v poskytovaných službách a prípadne svoj návrh riešenia.

VIII.2.     Ak sa vyskytnú po odchode podstatné vady zájazdu a ak Faveo neprijme opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať, alebo ak zákazník odmietne také opatrenie z riadneho dôvodu, zabezpečí Faveo na svoje náklady prepravu zákazníka na miesto odjazdu poprípade na iné dohodnuté miesto.

VIII.3.     Ak nejde pokračovanie zájazdu zabezpečiť inak než prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej úrovne, než akú určuje zmluva, vráti Faveo zákazníkovi rozdiel v cene. Ak  Faveo zabezpečí pokračovanie zájazdu s vyššími nákladmi, znáša tieto zvýšené náklady Faveo.

VIII.4.     V prípade, že nebude možné realizovať z technických dôvodov ubytovanie v dohodnutom hoteli na celý pobyt alebo aj len na jeho časť, zabezpečí Faveo ubytovanie v hoteli rovnakej alebo vyššej kategórie, a to na vlastné náklady

 

IX.     Zodpovednosť za škody

 

IX.1.     Poskytovanie služieb cestovného ruchu, zodpovednosť za poskytnutie služby a právo zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby sa riadia ustanoveniami zákona č. 170/2018 Z.z., Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zájazdoch“)

IX.2.     Faveo zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

IX.3.     Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával Faveo je povinné v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí cestovnej kancelárii neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde.

IX.4.     Ak Faveo nezabezpečí nápravu ani v primeranej lehote, ktorú mu cestujúci určí, môže si cestujúci zjednať nápravu sám a Faveo mu uhradí účelne vynaložené náklady alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde. Určenie lehoty k náprave nie je treba, ak Faveo odmietne nápravu zjednať alebo ak sa vyžaduje okamžitá náprava vzhľadom na osobitné potreby cestujúceho.

IX.5.     Faveo sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené

a) cestujúcim,

b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo

c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

IX.6.     Cestujúci je pri uplatňovaní svojich práv z chybného plnenia („reklamácie“) povinný uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, dôvod podania reklamácie, aký spôsob nápravy požaduje, uplatnenie svojho práva riadne zdôvodniť a podľa možností aj vady preukázať dôkazmi. Ďalej je povinný doložiť doklad o zaplatení služieb a reklamačný protokol podpísať. Reklamáciu možno podať písomne alebo ústne do protokolu vo Faveo alebo uprípadne v miestnej partnerskej organizácii Faveo (touroperátora poskytujúceho služby v destinácii, ktorý zákazníkovi preukáže oprávnenie reklamácie v mene Faveo. prijímať) alebo jej zástupcu (reprezentanta, ktorý dokáže oprávnenie reklamácie prijímať) alebo iného zodpovedného pracovníka, ktorý preukáže oprávnenie reklamácie v mene Faveo. prijímať (recepčná v hoteli, Guest Relation Office a pod.) alebo v prípade chyby v službách leteckého prepravcu u leteckej spoločnosti prostredníctvom kontaktov uvedených v cestovných dokladoch (voucheri na služby, letenke a pod.). Cestujúci si môže uplatňovať práva z vád poskytovaných služieb a žiadať uskutočnenie nápravy na mieste vzniku chybného plnenia. Tieto skutočnosti je cestujúci povinný nechať si písomne potvrdiť spísaním reklamačného protokolu a oznámiť ho odovzdaním tohto reklamačného protokolu Faveo.

IX.7.     Oznámenie Faveo prosím vykonajte vždy písomnou formou na email zamestnanca Faveo („priezvisko“@faveo.sk) a v kópii uveďte e-mail faveo@faveo.sk. V prípade urgentného problému tiež telefonicky – alebo elektronickými či inými technickými prostriedkami umožňujúcimi zachytenie jeho obsahu a určenie jednajúcej osoby s výnimkou dátových schránok – na tieto kontakty:

a) osobe či osobám, ktoré riešili zákazku a sú uvedené v cestovnej zmluve a na voucheroch

b) prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených na voucheroch

c) na help desk čísla +421 (2) 324 00 324 , +421 948 267 268

Pri kontakte Faveo je cestujúci predovšetkým povinný opísať problémy alebo vady poskytovaných služieb a prípadne svoj návrh riešenia.

IX.8.    Faveo je povinné cestujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy cestujúci reklamáciu uplatnil. Potvrdenie obsahuje: predmet reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie cestujúci vyžaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie

IX.9.     Cestujúci e povinný poskytnúť pri reklamácii nevyhnutnú súčinnosť pre jej vyriešenie

IX.10.     Ak vykazuje zájazd vadu a upozornil na ňu cestujúci bez zbytočného odkladu, má cestujúci právo na zľavu z ceny vo výške primeranej rozsahu a trvania problému.

IX.11.     Cestujúci má právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá

IX.12.     Faveo sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené

a) cestujúcim,

b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo

c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

IX.13.     Faveo je povinné poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím

IX.14.     a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,

IX.15.    b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

IX.16.     Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK Faveo je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu.

IX.17.     Cestujúci berie na vedomie, že CK nemá vplyv na rozdeľovanie sedadiel v lietadle ani na rozdeľovanie izieb v ubytovacom zariadení, ktoré sú vo výlučnej kompetencii príslušného leteckého dopravcu, resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Tieto skutočnosti preto nie je možné reklamovať ako nedostatok zmluvne dohodnutých služieb.

IX.18.     Ak v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností stanovených právnymi predpismi platných a účinných v mieste pobytu bude objednávateľ z krajiny alebo miesta pobytu vyhostený alebo bude voči nemu uplatnené iné preventívne alebo sankčné opatrenie, nemá voči cestovnej kancelárie právo na náhradu akejkoľvek škody, nákladov alebo inej ujmy, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne

IX.19.     Faveo nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

IX.20.     Faveo nebude niesť žiadnu zodpovednosť za škody, náklady alebo iné ujmy, ktoré objednávateľovi alebo inému účastníkovi zájazdu vzniknú v dôsledku toho, že v prípade odopretia vstupu na palubu lietadla, zrušenia letu alebo jeho meškania neuplatnil svoje práva voči príslušnému leteckému dopravcovi, ktoré mu priznáva Nariadenie (Rady) č. 261/2004 zo dňa 11.2.2004. Faveo upozorňuje, že každý letecký dopravca je povinný informovať pasažierov o ich právach vyplývajúcich z uvedeného nariadenia

 

F.     Všeobecné obchodné podmienky zabezpečenia spojených služieb cestovného ruchu

Faveo v rámci svojich služieb sprostredkováva klientovi spojené služby cestovného ruchu na základe platnej a účinnej zmluvy o sprostredkovaní spojených cestovných služieb.

 

 1. Spojenými službami cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu určených Zákonom o zájazdoch zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu

a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu cestovného ruchu, alebo

b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným obchodníkom uzatvorí najneskôr 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu.

 

 1. Faveo sprostredkováva aj predaj služieb cestovného ruchu ako spojené služby cestovného ruchu. V prípade zabezpečenia spojených služieb cestovného ruchu vystupuje Faveo  ako sprostredkovateľ a s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu klient uzatvára samostatné zmluvy.

 

 1. Zmluvu o sprostredkovaní spojených cestovných služieb možno platne uzavrieť v akejkoľvek forme. Vznik samostatných zmlúv s jednotlivých poskytovateľmi služieb sa riadi podmienkami týchto jednotlivých poskytovateľov.

 

 1. Predzmluvná informačná povinnosť

 

Faveo je povinné pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu, cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom informovať o tom, že na cestujúceho sa

a) nevzťahuje žiadne z práv, ktoré sa podľa zákona o zájazdoch vzťahujú výlučne na zájazdy, pričom každý poskytovateľ jednotlivých služieb cestovného ruchu zodpovedá výlučne za ním poskytované služby cestovného ruchu,

b) bude vzťahovať ochrana pre prípad úpadku Faveo s.r.o. podľa § 9 a § 13 zákona o zájazdoch.

 

Cestovná kancelária, ktorá sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu, je povinná poskytnúť cestujúcemu informácie prostredníctvom príslušného formulára uvedeného v prílohe č. 2 zákona č. 170/2018 Z.z., Zákon o zájazdoch.

 

 1. Faveo nezodpovedá za úroveň služieb poskytnutých jednotlivými poskytovateľmi služieb, s ktorými boli uzavreté samostatné zmluvy a všetky nároky je potrebné riešiť s týmito jednotlivými poskytovateľmi.

 

 1. Faveo nie je na základe zmluvy o sprostredkovaní spojených cestovných služieb stranou zmlúv o poskytnutí jednotlivých služieb cestovného ruchu zahrnutých v spojených cestovných službách, a preto jej zo sprostredkovaných zmlúv nevyplývajú žiadne povinnosti. Faveo najmä nezodpovedá za chyby sprostredkovaných služieb cestovného ruchu ani za vzniknuté škody. Zodpovednosť Faveo sa obmedzuje na sprostredkovanie spojených cestovných služieb a netýka sa ich poskytnutia. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých sprostredkovaných zmlúv upravujú zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi, resp. ich všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Klient je povinný oznámiť CK svoje platné kontaktné údaje (ako aj ich zmenu) pre prípad oznámenia zmeny ubytovania či ďalších informácií. V prípade neplatnosti alebo neúplnosti oznámených údajov Faveo nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté klientovi v dôsledku neoznámenia aktuálnych údajov.

 

 1. Klient je povinný poskytnúť správne a úplné požadované údaje a včasne nastúpiť načerpanie služieb, pričom klient je povinný uhradiť všetky dodatočné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytnutím nesprávnych údajov. Údaje cestujúcich sa musia zhodovať s údajmi v cestovnom pase alebo občianskom preukaze

 

 1. Klient je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred dňom čerpania služieb skontrolovať a zabezpečiť platnosť cestovných dokladov u seba aj ostatných ubytovaných osôb, overiť podmienky vstupu zdo cieľových aj tranzitných destinácií (najmä vstupné a vízové požiadavky), pričom CK ani poskytovateľ ubytovania nezodpovedajú za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s odmietnutím vstupu klienta či ďalších cestujúcich do krajiny alebo v súvislosti s odmietnutím odbavenia k preprave do takejto destinácie

 

 1. Klient je povinný zabezpečiť, aby klient a spolucestujúce osoby spĺňali zdravotné či iné požiadavky na cestu či pobyt vo všetkých tranzitných aj cieľových destináciách a aby disponovali potrebnými potvrdeniami;

 

 1. Klient je povinný skontrolovať správnosť všetkých údajov na voucheri, pričom prevzatím voucheru klient správnosť údajov zároveň potvrdzuje

 

 1. Klient akceptuje úhradu miestneho poplatku na mieste v zvolenom ubytovacom zariadení, pokiaľ sa úhrada na mieste vyžaduje

 

 1. Klient je povinný dodržiavať podmienky poskytovania služieb určené jednotlivými poskytovateľmi

 

 

G.    Spoločné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok

 

 1. Doručovanie

 

 1. Letenky a ostatné produkty budú vystavené a doručené klientovi ihneď po ich úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt vrátane všetkých ďalších objednaných služieb a zliav na účet Faveo, ibaže je dohodnuté inak a ich vyhotovenie je závislé od inej okolnosti, ktoré podmieňuje ich vyhotovenie a doručenie.
 2. Letenky a ostatné produkty budú klientom doručované podľa jeho výberu (pokiaľ ďalej nie je uvedené inak) nasledovným spôsobom:

(i)     Osobne – klient má možnosť vyzdvihnúť si letenku a ďalšie produkty/služby po úhrade osobne v priestoroch prevádzky spoločnosti Faveo alebo na dohodnutom mieste s klientom po dohode s pracovníkom CK.

(ii)     E-mailom Faveo automaticky overuje možnosť vystavenia elektronickej letenky. Pokiaľ je letenku možné vystaviť elektronicky, bude táto zaslaná klientovi spolu s itinerárom (rozpisom letov) výhradne elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri objednávke letenky a/alebo ostatných služieb. Ostatné produkty/služby a s nimi súvisiaca dokumentácia sa spravidla zasiela klientovi prostredníctvom emailovej pošty, ibaže sa dohodne s klientom inak.

 

 1. Je povinnosťou klienta si minimálne 24 hodín pred odletom potvrdiť svoj let v spoločnosti Faveo, resp. priamo u leteckej spoločnosti, pre prípad, že by letecká spoločnosť zmenila čas odletu, alebo let zrušila. Faveo nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zrušené lety leteckou spoločnosťou, alebo za zmenené časy odletov. V prípade zmien, alebo zrušenia letov ktoré nastanú, resp. budú do Faveo spoločnosťami oznámené mimo otváracích hodín Faveo, prípadne nastanú menej ako 24 hodín pred odletom, je Klient povinný si prípadnú vzniknutú škodu vymáhať priamo od dopravcu, u ktorého let si zakúpil. Pri letoch leteckej spoločnosti LOT Polish Airlines, je potrebne potvrdenie urobiť najneskôr 72 hodín pred odletom.
 2. Faveo odporúča svojim klientom dostaviť sa na letisko včas pred plánovaným odletom, t.j. minimálne 2 hodiny pred plánovaným odletom, bez ohľadu na miesto odletu.

 

II.     Podmienky úhrady ceny poskytovaných služieb

 

 1. Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť spoločnosti Faveo nasledovným spôsobom :

(i)    BANKOVÝM PREVODOM/priamym VKLADOM na účet– na základe zálohovej faktúry/Faktúry vystavenej spoločnosťou Faveo. Klient môže celkovú sumu na faktúre uhradiť na účet spoločnosti Faveo uvedený na faktúre.

(ii)     HOTOVOSTNOU PLATBOU – v hotovosti do pokladne v spoločnosti Faveo do výšky 5.000,–EUR.

(iii)     KREDITNOU KARTOU – len pre držiteľov embosovaných kreditných kariet (platobné karty, karty Visa Electron a karty Maestro nebudú akceptované). Klient sa zaväzuje použiť na platbu jedine kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. Faveo neručí za reklamácie v prípade že karta bude zneužitá a všetky škody bude vymáhať od klienta. Klient berie na vedomie, že platba kreditnou kartou môže prebiehať vo viacerých transakciách.. V prípade, že nebude možné uskutočniť ktorúkoľvek transakciu, bude táto skutočnosť klientovi oznámená telefonicky. Predmetnú čiastku je v tomto prípade klient povinný uhradiť ešte v deň oznámenia tejto skutočnosti na účet spoločnosti Faveo v súlade s nasledujúcim bodom týchto všeobecných obchodných podmienok. V opačnom prípade bude rezervácia letu, ubytovania, poistenia a/alebo iných služieb zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody.

 1. Klient je povinný faktúru uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre. Faktúra je uhradená momentom pripísania celkovej fakturovanej čiastky na účet spoločnosti Faveo uvedený na faktúre, resp. momentom hotovostného vkladu do pokladne spoločnosti Faveo. Celková fakturovaná čiastka musí byt pripísaná na účet spoločnosti Faveo uvedený na zálohovej faktúre v pondelok – piatok do 17:00 hod.. V prípade, že celková fakturovaná čiastka bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, Faveo si vyhradzuje právo na zmenu ceny podľa tarifných podmienok leteckých spoločnosti alebo podmienok iných dodávateľov služieb. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si Faveo vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokoľvek nároku klienta na vymáhanie škody spôsobenej zrušením rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky, ubytovania resp. iných poskytovaných služieb. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady alebo čiastočnej úhrady, bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 10,–eur. Administratívny poplatok vo výške 10,–eur bude klientovi účtovaný aj v prípade vracania preplatku k celkovej fakturovanej sume.. Klient je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.
 2. Klient sa zaväzuje faktúru doručenú prostredníctvom e-mailovej správy vytlačiť a uschovať tak, aby faktúra spĺňala podmienku jej písomného vyhotovenia podľa § 75 ods. 6 zákona c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Klient súhlasí s tým, aby mu faktúra bola zaslaná e-mailom a tiež súhlasí s vyššie uvedeným spôsobom jej vyhotovenia. V prípade predaja leteniek sa každá platba, ktorú klient prevedie na účet Faveo, započítava najskôr na úhradu príslušenstva a potom na úhradu letenky.

 

III.     Osobné údaje

 

 1. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Faveo prebieha v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením
 2. Účelom  spracúvania osobných údajov Klientovje poskytovanie služieb cestovného ruchu prostredníctvom plnenia Zmluvy o zájazde pre objednávateľa ako cestujúceho a a prípadných spolucestujúcich, predaj leteniek a iných dopravných cenín, rezervovanie ubytovania, prenájom motorových vozidiel, rezervácia vstupeniek na kultúrne a športové podujatia, sprostredkovanie uzatvorenia cestovného poistenia, zabezpečenie vstupných víz do krajín s vízovou povinnosťou, Vybavovanie prípadných reklamácií, Vedenie účtovnej agendy a plnenie archivačných povinností, Marketingové účely vo forme zasielania newslettrov a ponuka ďalších služieb.
 3. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje resp. osobné údaje ostatných spolucestujúcich uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene. V prípade, ak cestujúci neposkytne CK osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
 4. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných zo strany spoločnosti Faveo , môžu mať k osobným údajom cestujúceho prístup aj iné osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, a to buď ako sprostredkovatelia, tretia strana alebo príjemcovia. K prenosu osobných údajov tak dochádza aj do tretích krajín (mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru), zväčša do krajín, ktoré si cestujúci zvolil ako miesto svojho pobytu, prípadne do krajín, cez ktoré cestujúci prechádza v zmysle uzatvorenej zmluvy o zájazde
 5. Presné pravidlá spracovania osobných údajov cestujúceho zo strany spoločnosti Faveo sa nachádzajú na webovej stránke Faveo a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou každej zmluve o zájazde.
 6. Faveo uchováva osobné údaje klientov po dobu päť (5) rokov od ukončenia poskytnutia služby klientovi, maximálne však po dobu v súlade s príslušnými zákonnými archivačnými lehotami a právnymi predpismi a to najmä pre potrebu daňovej kontroly a kontroly ochrany spotrebiteľa. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, sú osobné údaje uchovávané po dobu  päť (5) rokov resp. do odvolania súhlasu klientom
 7. Faveo spracúva osobné údaje klientov, ktoré nezískal priamo od svojich klientov, ale od svojich firemných klientov, ktorí využívajú služby Faveo pre svojich zamestnancov a/ alebo využívajú prístupy Faveo do medzinárodných rezervačných systémov.
 8. Klient týmto udeľuje Faveo súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých Faveo pri rezervácii letenky, ubytovania alebo poistenia.
 9. Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

IV.     Vyhlásenie klienta

 

 1. V prípade akejkoľvek služby, ktorej obsahom je aj sprostredkovanie alebo zabezpečenie leteckej prepravy, klient týmto potvrdzuje, že bol oboznámený so VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ uvedených v prílohe týchto podmienok a tieto podmienky akceptuje.
 2. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že
  • Faveo nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, zrušenie letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť dotknutá letecká spoločnosť
 • Pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak, akékoľvek reklamácie týkajúce sa služieb Faveo je klient povinný doručiť písomne na adresu Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr do 28 dní od jej doručenia. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý klient reklamuje. V prípade poškodenia klienta pri čerpaní služieb u dodávateľa spoločnosti Faveo, je klient povinný vyžiadať si od takéhoto dodávateľa (hotel, letecká spoločnosť, prenajímateľ áut a iné) písomný zápis, ktorý je povinný spolu s reklamáciou doložiť. V prípade, že klient takýto zápis mať nebude, Faveo musí vyžiadať vyjadrenie od dodávateľa, čo môže spôsobiť zbytočné prieťahy pri vybavovaní reklamácie.

 

V.     Záverečné ustanovenia

 

 1. Doručovanie písomností medzi klientom a Faveo sa uskutočňuje elektronicky na vzájomne si poskytnuté e-mailové adresy alebo poštou. V prípade poštových zásielok platí, že písomnosti adresované Faveo sa zasielajú na adresu uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok a v prípade poštových zásielok adresovaných klientovi sa písomnosť zasiela na adresu trvalého bydliska klienta alebo adresu klienta poskytnutú Faveo za účelom doručovania písomností. Pre elektronické doručovanie písomností adresovaných klientovi platí, že ak Faveo neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre elektronické doručovanie písomností adresovaných Faveo platí, že písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Faveo nepotvrdí klientovi spätnou emailovou správou. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak doručovaná písomnosť sa vráti odosielajúcej zmluvnej strane z akéhokoľvek dôvodu, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky odosielajúcej zmluvnej strane.
 2. Vízové povinnosti a cestovné doklady – Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné, poskytne na vyžiadanie spoločnosť Faveo. Rovnako ich klient môže nájsť na mzv.sk. Faveo nezodpovedá za škody, ktoré klientovi vznikli v dôsledku jeho nevedomosti o prípadných vízových náležitostiach.

 

VI.     Povinné poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

 

 1. Faveo má po celú dobu svojej činnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o zájazdoch uzatvorenú poistnú zmluvu, na ktorej základe vzniká zákazníkovi právo na plnenie v prípadoch, keď Faveo z dôvodu svojho úpadku:

a) nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktorú malo Faveo poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu,

b) nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti platby prijaté cestovnou kanceláriou za službu cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej cestovnou kanceláriou a táto nebola poskytnutá,

c) nevráti cestujúcemu rozdiel medzi cenou zaplatenou cestovnej kancelárii a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby cestovného ruchu, ak bol zájazd alebo služba cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej cestovnou kanceláriou, poskytnutá len sčasti.

 

 1. V prípade, že zákazníkovi nebude poskytnutá doprava z miesta pobytu v zahraničí späť do Slovenskej republiky, poskytne poisťovňa plnenie zabezpečením dopravy z miesta pobytu do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odjazdu.
 2. Ak si zákazník zaistí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poskytne mu poisťovňa peňažné plnenie len do výšky, akú by musela vynaložiť, pokiaľ by dopravu, ubytovanie a stravovanie zaisťovala sama.
 3. Nároky zákazníka, ktoré vznikli voči Faveo v dôsledku neplnenia Zmluvy v prípadoch uvedených v bode VI.1. týchto všeobecných podmienok, prechádzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia poskytovaného poisťovňou.

 

Príloha Všeobecných obchodných podmienok:

VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY LETECKÝCH DOPRAVCOV, ČLENOV IATA

POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny. Pozri tiež poznámku s nadpisom „Advice to International passengers on Limitation of Liability“ a „Notice of baggage Liability Limitations“.

PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY

 1. Pod výrazom „letenka“ používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; „dopravcom“ rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopravit‘ cestujúceho alebo jeho batožinu podla tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. „Varšavský dohovor“ je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dna 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dna 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byt použitý.
 2. Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohoto dohovoru nie je pokladaná za „medzinárodnú dopravu“.
 3. Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.
 4. Názov dopravcu môže byt na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byt vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.
 5. Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.
 6. Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.
 7. Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dna prijatia batožiny; pri oneskorení musí byt sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dna výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky.
 8. Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dna vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.
 9. Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byt zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.
 10. Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byt vybavené formality súvisiace s odletom.
 11. Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.

 

PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUT PREPRAVU AKEJKOLVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY CI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti „Issued by“ na čelnej strane cestovného lístka batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.

 

OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUCENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byt použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75 000 USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10000 alebo 20000 USD.

Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej ci poisťovacej spoločnosti.

Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách „TAX/FEE/CHARGE“. Zároveň môže byt cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané.

Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA.

ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností.

ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletová registráciu), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byt pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti.

PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná:

 1. Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propánbután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov.
 2. Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.
 3. Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.
 4. Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá.
 5. Rádioaktívny materiál
 6. Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.
 7. Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.
 8. Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.
 9. Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor.

Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byt prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v nákladnej leteckej preprave. Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU

Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 ks), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade vesty iba medzi miestami v USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkolvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu.

BATOŽINA

Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byt spoplatnené. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.

 

Reklamačný poriadok

Cestovnej agentúry FAVEO s.r.o., so sídlom Beňadická 20, 851 06 Bratislava,

prevádzka Nám. SNP 19 , 811 01 Bratislava, IČO: 36249254, IČ DPH:

 SK2021671773, ORSR BA I odd.sro vložka číslo: 28975/B

Reklamáciu zájazdu musí zákazník zaslať písomne, s pripojeným reklamačným protokolom z miesta pobytu potvrdeným delegátom CK, s fotografiami atď., a to doporučene na adresu usporiadateľa zájazdu a/alebo spoločnosti Cestovnej agentúry FAVEO s.r.o., Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava. Vzhľadom na to, že spoločnosť Faveo prevádzkuje cestovnú agentúru, podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnými kanceláriami a takisto nevybavuje v ich mene reklamácie. Po prevzatí, resp. doručení reklamáciu zašleme usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote.

Spoločnosť  FAVEO s.r.o., so sídlom Beňadická 20, 851 06 Bratislava, prevádzka Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava, ako autorizovaný predajca zájazdov renomovaných cestovných kancelárií vydáva tento reklamačný poriadok na uplatňovanie práv zákazníkov pri reklamácii nedostatkov služieb cestovného ruchu:

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zájazdoch“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a zároveň sa spravuje príslušnými ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok cestovnej agentúry Faveo s.r.o, (ďalej len „všeobecné podmienky“) v platnom znení.

Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v prevádzkarni cestovnej agentúry.

Článok 1 – Zodpovednosť CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu, bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu. Cestovná kancelária nenesie nijakú zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dohodnuté v cestovnej zmluve a sú organizované inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, v hoteli či iných organizáciách. Za predmet reklamácie nemožno považovať výlet zadarmo alebo darček zadarmo.

Článok 2 – Právna úprava

Zodpovednosť cestovnej agentúry sa riadi Zákonom 170/2018 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a agentúr , Zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3 – Lehota na podanie reklamácie

Reklamácia sa musí uplatniť u usporiadajúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do troch (3) mesiacov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy. Ak si zákazník v tomto termíne reklamáciu neuplatní, právo na reklamáciu zaniká.

Táto lehota sa zachová aj v prípade, ak zákazník podá reklamáciu v Cestovnej agentúre FAVEO s.r.o., so sídlom Beňadická 20, 851 06 Bratislava, prevádzka Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava, ktorá reklamáciu najneskôr do 3 dní odo dňa jej prijatia odošle alebo odovzdá usporiadajúcej cestovnej kancelárii na vybavenie. O spôsobe vybavenia reklamácie zákazníka oboznámi usporiadajúca cestovná kancelária v súlade so svojím reklamačným poriadkom.

Článok 4 – Spôsoby reklamácie

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby sa vec dala do poriadku, pokiaľ možno hneď na mieste. Uplatnenie reklamácie na mieste poskytovania služieb umožňuje odstránenie nedostatkov okamžite, lebo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb možno uplatniť na mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie sa spíše reklamačný protokol, v ktorom sa uvedie meno zákazníka, **špecifiká zájazdu, názov ubytovacieho zariadenia a opis reklamácie. Reklamačný protokol podpíše zákazník a delegát usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Ak sa reklamácia nevybaví hneď na mieste, je potrebné ju uplatniť ešte aj písomne doporučenou zásielkou na adresu usporiadajúcej cestovnej kancelárie.

Reklamáciu možno poslať doporučene aj na adresu Cestovnej agentúry FAVEO s.r.o., so sídlom Beňadická 20, 851 06 Bratislava, prevádzka Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava alebo ju podať písomne, alebo ústne v spoločnosti Cestovnej agentúry FAVEO s.r.o., so sídlom Beňadická 20, 851 06 Bratislava, prevádzka Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava. O ústnom podaní reklamácie sa so zákazníkom spíše reklamačný protokol, v ktorom sa uvedie meno zákazníka, **špecifikácia 1640/1 zájazdu, názov ubytovacieho zariadenia a opis reklamácie. Reklamačný protokol podpíše zákazník a zástupca Cestovnej agentúry FAVEO s.r.o., so sídlom Beňadická 20, 851 06 Bratislava, prevádzka Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava, ktorý najneskôr do 3 dní odo dňa spísania protokol odošle alebo odovzdá usporiadajúcej cestovnej kancelárii na vybavenie.

Článok 5 – Obsah reklamácie

Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné na identifikáciu služieb, ktoré mali nedostatky alebo ktoré neboli poskytnuté vôbec.

Na identifikáciu služieb zákazník musí uviesť:

a) číslo cestovnej zmluvy,

b) dátum jej uzatvorenia,

c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená,

d) opis nedostatkov poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,

e) čoho sa zákazník domáha, t. j. bezplatného odstránenia nedostatkov, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné, primeranej zľavy z ceny služby, ktorá mala nedostatky

f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z ceny služby, ktorá mala nedostatky,

g) reklamačný protokol z miesta pobytu, ktorý obsahuje, pokiaľ možno potvrdenie vlastníkom objektu, fotografie, prípadne ďalšie preukazné doklady, a ktorý je podpísaný delegátom cestovnej kancelárie v prípade, ak sa reklamácia uplatňuje priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 – Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, a to najmä: – doplňovať požadované údaje,
- podávať informácie a vysvetlenia,
- predkladať doklady preukazujúce skutočný stav.

Článok 7 – Lehoty na vybavenie reklamácie

Ak sa reklamácia uplatní priamo u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, delegát je oprávnený o reklamácii rozhodnúť,** pokiaľ požiadavke zákazníka vyhovuje. V ostatných prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou cestovnou kanceláriou nedohodnú na inej lehote.

Článok 8 – Reklamačné poriadky

Podrobnosti vybavovania reklamácií sú stanovené v reklamačnom poriadku každej cestovnej kancelárie, ktorý má prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 – Účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok je záväzný odo dňa jeho prijatia cestovnou agentúrou. Jeho ustanovenia nadväzujú na úpravu práv a povinností cestovnej agentúry a spotrebiteľa – cestujúceho uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 15.08.2019.

V Bratislave 15.8.2019

Cestovná agentúra FAVEO s.r.o.