Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť Faveo s.r.o., so sídlom Beňadická 20, 851 06 Bratislava, IČO: 36249254 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28975/B (ďalej len “spoločnosť” alebo “Faveo”) poskytuje svojim klientom a osobám, ktoré prejavia záujem o služby spoločnosti (ďalej len „Klienti“) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”) nasledovné informácie:

 1. Prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov : Faveo s.r.o. so sídlom Beňadická 20, 851 06 Bratislava, IČO: 36249254 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28975/B
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Kontaktná adresa :  Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 324 00 324

Email : faveo@faveo.sk

Webové sídlo : www.faveo.sk

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov Klientov  

 

 1. jeposkytovanie služieb cestovného ruchu prostredníctvom plnenia Zmluvy o obstaraní zájazdu pre objednávateľa ako cestujúceho a a prípadných spolucestujúcich, predaj leteniek a iných dopravných cennín, rezervovanie ubytovania, prenájom motorových vozidiel, rezervácia vstupeniek na kultúrne a športové podujatia, sprostredkovanie uzatvorenia cestovného poistenia, zabezpečenie vstupných víz do krajín s vízovou povinnosťou.
 2. Vybavovanie prípadných reklamácií
 3. Vedenie účtovnej agendy a plnenie archivačných povinností
 4. Marketingové účely vo forme zasielania newslettrov a ponuka ďalších služieb

 

 1. Právnym základomspracúvania osobných údajov Klientov je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení  a súvisiace právne predpisy, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a súvisiace právne predpisy
. Právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov je tiež súhlas udelený klientom  so spracúvaním osobných údajov pre účely zabezpečenia vydania vstupných  víz v krajinách s vízovou povinnosťou, tiež súhlas udelený klientom na marketingové účely, ktorý môže klient kedykoľvek odvolať
 2. Pre sprostredkovanie uzatvorenia, plnenia, ukončovania Zmluvy o obstaraní zájazdu, Poistnej zmluvy alebo inej zmluvy, predmetom ktorej môže byť zabezpečenie služieb cestovného ruchu, obstaranie letenky, zabezpečenie vstupných víz, obstaranie dopravných služieb, obstaranie ubytovacích služieb s našimi zmluvnými partnermi, ktorí zabezpečujú minimálne rovnakú úroveň ochrany osobných údajov sú spracúvané osobné údaje v rozsahu kategórií:

–  meno a priezvisko klienta, spolucestujúcich, zamestnancov firemných klientov

–  e-mailová adresa klienta, spolucestujúcich, zamestnancov firemných klientov

–  telefón klienta, spolucestujúcich, spolucestujúcich, zamestnancov firemných klientov

–  dátum narodenia klienta, spolucestujúcich

–  adresa bydliska klienta, spolucestujúcich

–  číslo bankového účtu

V prípade, ak to je nevyhnutne nutné pre poskytovanie služieb cestovného ruchu, môžeme Vás požiadať aj o poskytnutie nasledovných osobných údajov:

–  číslo občianskeho preukazu alebo pasu

–  rodné číslo

–  sken pasu a fotografia

–  osobitných zdravotných obmedzení a potreby asistencie

–  údaje o zdravotnom stave, poskytnutom ošetrení a liečení

Pre marketingové aktivity môžeme spracúvať nasledovné údaje:

– meno a priezvisko

–  emailová adresa

 1. Spoločnosť Faveo môže poskytnúť osobné údaje viacerýmpríjemcom, dodávateľom služieb cestovného ruchu. Ide najmä o cestovné kancelárie, medzinárodné rezervačné systémy leteniek, letecké spoločnosti poisťovne, pre zabezpečenie vstupných víz veľvyslanectvá, konzuláty a vízové centrá, dopravcovia, ubytovacie zariadenia, požičovne automobilov, spoločnosti poskytujúce spracovanie účtovníctva, poskytujúce cloudove riešenia a správu IT, sprostredkujúce predaj iných dopravných cenín, s ktorými má Faveo uzatvorený zmluvný vzťah a poskytujú minimálne rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako zabezpečuje Faveo.

Príjemcovia osobných údajov môžu sídliť tiež v  krajinách mimo EHP, kde nie sú zabezpečené primerané alebo vhodné záruky ochrany osobných údajov v zmysle rozhodnutia Komisie. Do krajín mimo EHP sú prenášané osobné údaje klientov len v nevyhnutnom rozsahu v zmysle Zákona a Nariadenia. ​

 1. Faveo uchovávava osobné údaje klientov po dobu päť (5) rokov od ukončenia poskytnutia služby klientovi, maximálne však po dobu v súlade s príslušnými zákonnými archivačnými lehotami a právnymi predpismi a to najmä pre potrebu daňovej kontroly a kontroly ochrany spotrebiteľa. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, sú osobné údaje uchovávané po dobu  päť (5) rokov resp. do odvolania súhlasu klientom.

 1.  Faveo spracúva osobné údaje klientov, ktoré nezískal priamo od svojich klientov, ale od svojich firemných klientov, ktorí využívajú služby Faveo pre svojich zamestnancov a/ alebo využívajú prístupy Faveo do medzinárodných rezervačných systémov.

 

 1.  Práva dotknutej osoby – klienta v súvislosti so spracúvaním osobných údajov :

– právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa klienta týkajú

 

– právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané a na poskytnutie kópie spracúvaných údajov

– právo na vymazanie svojich osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania

 

– právo na opravu nesprávnych osobných údajov

 

– právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa klienta týkajú v prípade, že sú splnené podmienky na výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracovanie

– právo namietať spracovanie osobných údajov

– právo na prenosnosť osobných údajov, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky

 

–  právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov

– právo podať návrh na začatie konania voči Faveo podľa §100 Zákona dozornému orgánu ktorým je :

 

​Úradu na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava

tel. +4212 32313220

www.dataprotection.gov.sk.

 

Uvedené práva si klient môže uplatniť ústne, písomne alebo elektronicky prostredníctvom kontaktných údajov Faveo.

Ak klient požiada o poskytnutie informácií alebo si bude uplatňovať práva vo vzťahu k osobným údajom ústne, spoločnosť je oprávnená odmietnuť klientovi takéto informácie alebo uplatňovanie práv bez preukázania  totožnosti.

 1. Poskytovanie osobných údajov Klientov jenevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy, na základe ktorej Faveo poskytuje klientom služby cestovného ruchu (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola uzatvorená v písomnej forme). Klient nie je povinný poskytnúť Faveo osobné údaje, v takom prípade však nebude možné zabezpečiť služby klientovi v plnom rozsahu. Ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo inej zmluvy, prípadné klientom poskytnuté osobné údaje  budú hneď vymazané.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejší popis práv Klientov súvisiacich s ochranou osobných údajov ako vyplývajú zo Zákona

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom.Ak Klient požiada Faveo o potvrdenie o tom, či o sa o ňom spracúvajú osobné údaje, informuje Faveo Klienta o:

 

 1. a)  účele spracovania jeho osobných údajov,
 2. b)  kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 3. c)  identifikácii príjemcov alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo môžu byť osobné údaje poskytnuté, najmä ak sídlia v tretích krajinách,
 4. d)  dobe uchovávania osobných údajov,
 5. e)  práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracúvania alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. f)   práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR na základe tvrdenia, že boli porušené práva Klienta,
 7. g)  zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby,
 8. h)  existencii resp. v prípade Faveo neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovania,

i )   primeraných zárukách prenosu osobných údajov, ak sa prenášajú do tretej krajiny.

 

Zároveň poskytne Faveo Klientovi výpis osobných údajov, ktoré o nej spracúva takým spôsobom, akým o to Klient požiada.

 

 1. Právo na opravu osobných údajov.Ak Klient požiada Faveo o opravu jeho osobných údajov, Faveo bez zbytočného odkladu túto opravu vykoná a pôvodné údaje, ktoré Faveo opravil vymaže alebo odstráni, ak je to možné. V prípade papierových dokumentov pôvodné údaje zostanú zachované, no oprava sa zohľadní v databáze údajov alebo v inom dokumente (napr. záznam o oprave osobných údajov).

 

 1. Právo na výmaz osobných údajov(právo „byť zabudnutý“). Ak sa na Faveo obráti Klient so žiadosťou o vymazanie jeho osobných údajov, Faveo jeho žiadosti vyhovie za predpokladu že, a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa spracúvali, alebo b) Klient odvolal súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov (v súvislosti so zariaďovaním víz) a neexistuje iný právny základ na spracovanie týchto údajov, alebo c) Klient uplatnil svoje právo namietať spracovanie osobných údajov, alebo d) ukáže sa, že Faveo spracúva osobné údaje nezákonne alebo e) právo Klienta na vymazanie jeho osobných údajov vyplýva z právnych predpisov alebo f) išlo o osobné údaje získané v súvislosti s ponukou služieb Faveo prostredníctvom prostriedkov informačných technológií (internet, e-mail, telefón). Faveo nie je povinný vyhovieť žiadosti Klienta o vymazanie údajov v prípade, ak je ďalšie spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie (v prípade Faveo málo pravdepodobné), b) na splnenie povinností Faveo vyplývajúcich zo zákona alebo vo verejnom záujme (napr. zákon určí povinnosť reportovať údaje osôb, ktoré vycestovali do určitého štátu alebo vyšetrovateľ požiada o dodanie informácií o konkrétnom klientovi), c) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (napr. Úrad verejného zdravotníctva požiada o informácie o konkrétnych osobách, ktoré boli v určitom období v niektorom štáte s výskytom prenosnej choroby), d) na účely archivácie, vedecké, historické a štatistické účely (napr. údaje sú súčasťou dokumentov, ktoré sa musia archivovať a bez vymazaných údajov strácajú výpovednú hodnotu) a na f) uplatnenie právneho nároku (napr. Faveo má pohľadávku voči Klientovi a výmaz jeho dát by mu znemožnil jej uplatnenie).

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.Ak sa na Faveo obráti Klient so žiadosťou o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, Faveo jeho žiadosti vyhovie ak: a) Klient namieta správnosť osobných údajov – Faveo obmedzí spracúvanie údajov kým neoverí správnosť spracúvaných údajov, b) spracúvanie údajov je nezákonné, ale Klient nežiada o vymazanie osobných údajov ale o obmedzenie ich spracúvania, c) Faveo už osobné údaje nepotrebuje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale Klient ich potrebuje na uplatnenie právneho nároku alebo d) Klient namieta spracúvanie osobných údajov, vtedy Faveo obmedzí spracúvanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Faveo prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta.

 

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov.Ak sa na Faveo obráti Klient so žiadosťou o vydanie jeho osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, Faveo žiadosti vyhovie, ak sú údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami (napr. v PC) a pokiaľ o to žiadateľ výslovne požiada, môže Faveo takto údaje preniesť priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov.Keďže Faveo spracúva osobné údaje aj na báze právneho základu výkonu oprávnených záujmov Faveo (zasielanie newslettra Klientom), ktorý sa dá považovať za účel priameho marketingu, má Faveo povinnosť v prípade, ak Klient namieta spracúvanie jeho osobných údajov na tento účel (priameho marketingu) ďalej nespracúvať. Inými slovami, takémuto Klientovi nebude Faveo viac newsletter zasielať a vyradí ho z mailing listu pre zasielanie newslettra.